Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA-RPO WO 2001-2020 DZ.2.2.1 - SWI WRAZ Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM - ODPROWADZENIE WÓD BURZOWYCH W SAG OLSZOWA I ZIMNA WÓDKA

Znak spr.: GT.7011.19.1.2016

Burmistrz Ujazdu prosi o przedstawienie szacunkowej kwoty netto za wykonanie zamówienia na :

NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI

WRAZ Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM ORAZ FORMULARZEM ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn.:

„Odprowadzanie wód burzowych w SAG Olszowa i Zimna Wódka ”

Planowanego do realizacji z programu RPO WO 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka

I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania

2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Konkurs nr RPOP.02.02.01-IZ.00-16-001/16

Wspólny słownik zamówień (CPV): 45231300-8 ROBOTY INŻYNIERYJNE, 45232423-3 Przepompownie ścieków, 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego, 45317000-2 Inne instalacje elektryczne, 31710000-6 Sprzęt elektroniczny, 74200000-1 Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne, 74260000-9 Usługi związane z budownictwem

Szacunki proszę przesyłać na adres inwestycje@ujazd.pl w terminie do 15.11.2016 r do godz. 10.00 .

Jednocześnie informuję, że nie jest to zapytanie ofertowe ani postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zapytanie to służy jedynie oszacowaniu wartości zamówienia.

PDFszac.wart.zam-działanie 2.2.1.pdf (480,78KB)