Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE-SWI WRAZ Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM-ODPROW.WÓD BURZOWYCH W SAG OLSZOWA I ZIMNA WÓDKA

UWAGA - ZMIANA terminu składania ofert i warunków udziału w postępowaniu

ZAPYTANIE OFERTOWE NR GT.7011.19.2.2016

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej  30 000 euro

NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI

WRAZ Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM ORAZ FORMULARZEM ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn.:

„Odprowadzanie wód burzowych w SAG Olszowa i Zimna Wódka ”

Planowanego do realizacji z programu RPO WO 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka

I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania

2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych Konkurs nr RPOP.02.02.01-IZ.00-16-001/16

Wspólny słownik zamówień (CPV): 45231300-8 ROBOTY INŻYNIERYJNE, 45232423-3 Przepompownie ścieków, 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego, 45317000-2 Inne instalacje elektryczne, 31710000-6 Sprzęt elektroniczny, 74200000-1 Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne, 74260000-9 Usługi związane z budownictwem.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:   do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy lecz nie krócej niż 2 (dwa) dni przed końcem naboru ( w przypadku zmiany regulaminu bądź wydłużenia terminu naboru). Wymagana gwarancja : minimum 18 m-cy                                                       

Oferta winna być złożona do dnia 30.11.2016 do godz. 10.00 .

Zamawiający dopuszcza także składanie ofert drogą mailową na adres:

Zamawiający informuje, że nastąpiła zmiana terminu składania ofert.

BYŁO:

Oferta winna być złożona do dnia 30.11.2016 do godz. 10.00 .

JEST:

Oferta winna być złożona do dnia 01.12.2016 do godz. 10.00 .

Zamawiający informuje, że zmienia warunek udziału w postępowaniu:

BYŁO:

Dział II pkt.2

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:

Wymaga się, aby wykonawca wykonał w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:

•             co najmniej 5 usług polegających na wykonaniu studium wykonalności dla projektów dotyczących uzbrojenia terenów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE

Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca dany warunek spełnił.

JEST:

Dział II pkt.2

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:

Wymaga się, aby wykonawca wykonał w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:

•             co najmniej 5 usług polegających na wykonaniu studium wykonalności dla projektów dotyczących uzbrojenia terenów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE

Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca dany warunek spełnił.

 

PDFzapyt.of.-działanie 2.2.1 — swi+wniosek.pdf (907,44KB)
DOCXzapyt.of.-działanie 2.2.1 — swi+wniosek.docx (51,56KB)