Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony: na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zad.pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe” - II postępowanie

http://rpo.opolskie.pl/wp-content/themes/rpo/images/RPO_OPOLSKIE_EFS+EFRR.JPG

Sygnatura akt: GT.271.3.2017

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015r. poz.2164)-  zwanej dalej „ustawą”

NA   ZAPROJEKTOWANIE  I  WYKONANIE  ROBÓT  BUDOWLANYCH dla zadania pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe”   - II postępowanie -

Termin wykonania:         20 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Termin składania ofert :  17.03.2017 r. ,   godz. 9:00

Termin otwarcia ofert:    17.03.2017 r. ,   godz. 9:15

Okres związania ofertą:   30 dni

CPV:  71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne; 74230000-0  Usługi inżynieryjne, 74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 45000000-7 Roboty budowlane; 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne; 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych; 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;  45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i  rurociągów do odprowadzania ścieków;  45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków; 45262311-4  Betonowanie konstrukcji;  45262310-7 Zbrojenie; 45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych;              45262500-6  Roboty murarskie i murowe; 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty;  45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach; 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

PDFINF.O WYBORZE I ODRZUCENIU OFERT-22.05.2017.pdf (77,96KB)

PDFINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf (73,50KB)

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -20.04.2017.pdf (68,60KB)

PDFWZÓR UMOWY-oczyszczalnia-Ujazd- II postępowanie- zm.18.04.pdf (721,27KB)
PDFZMIANA ZAPISÓW UMOWY-18.04.2017.pdf (43,46KB)

PDFInformacja o zmianach we wzorze umowy-04.04.2017.pdf (33,83KB)
PDFWZÓR UMOWY-oczyszczalnia-Ujazd- II postępowanie- zm.04.04.pdf (723,21KB)

UWAGA : II PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - nowy termin składania ofert upływa w dniu 20.04.2017 r. godz.9:00

PDFogłoszenie o zm.ogłoszenia - 24.03.2017.pdf (222,18KB)
PDFPRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT-DO 20.04.2017 godz.9.00.pdf (37,42KB)

Zmiany wprowadzone do SIWZ na dzień 24.03.2017 r.

DOCSIWZ -oczyszczalnia Ujazd-II postępowanie-zm.24.03.2017.doc (948,00KB)
PDFSIWZ -oczyszczalnia Ujazd-II postępowanie-zm.24.03.2017.pdf (899,50KB)
PDFPyt.i odp., zmiany SIWZ-24.03.2017 r..pdf (60,34KB)
PDFWZÓR UMOWY-oczyszczalnia-Ujazd- II postępowanie-zm.24.03.2017.pdf (722,99KB)

UWAGA : PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - nowy termin składania ofert upływa w dniu 29.03.2017 r. godz.9:00

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA-15.03.2017.pdf (58,65KB)
PDFPRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT.pdf (35,67KB)

ZMIANA SIWZ

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia-16.03.2017.pdf (220,96KB)
PDFSIWZ -oczyszczalnia Ujazd-II postępowanie-zm.16.03.2017.pdf (891,28KB)
DOCSIWZ -oczyszczalnia Ujazd-II postępowanie-zm.16.03.2017.doc (943,00KB)

PDFpytania i odpowiedzi - 09.03.2017 r.pdf (335,33KB)

PDFzawiadomienie o złożonym odwołaniu-21.02.2017.pdf (345,26KB)

PDFanaliza, opis-naprawa (2).pdf (4,98MB)
PDFbadania geot..pdf (617,71KB)
PDFBadanie hałasu-oczyszczalnia Ujazd.pdf (15,45MB)
PDFDec.środowiskowa-Oczyszczalnia ścieków Ujazd-06.04.2016.pdf (7,84MB)
PDFDECYZJA-POZWOLENIE WODNOPRAWNE.pdf (6,08MB)
PDFmapa pogl., pomiar powyk..pdf (549,45KB)
PDFOczyszczalnia ścieków_Ujazd - PFU.pdf (32,79MB)
PDFOdp.Tauron-zwiększenie mocy do 200kW.pdf (332,37KB)
PDFogłoszenie w UZP-14.02.2017.pdf (272,90KB)
PDFprzekr.przez urządzenia do oczyszczania.pdf (40,25KB)
PDFprzekroje istn.oczyszczalni.pdf (765,06KB)
PDFprzekroje,zbrojenie-naprawa (1).pdf (2,26MB)
DOCSIWZ -oczyszczalnia Ujazd-II postępowanie-14.02.2017.doc (939,50KB)
PDFSIWZ -oczyszczalnia Ujazd-II postępowanie-14.02.2017.pdf (890,10KB)
DOCXWZÓR UMOWY-oczyszczalnia-Ujazd- II postępowanie-14.02.2017.docx (120,77KB)
PDFWZÓR UMOWY-oczyszczalnia-Ujazd- II postępowanie-14.02.2017.pdf (723,41KB)
PDFzał.do PFU-pkt.1.6.22.pdf (32,02KB)