Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Burmistrza Ujazdu 0050.194.2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050.194.2017

BURMISTRZA UJAZDU
z dnia 20 marca 2017 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań
z zakresu sportu w 2017 roku
 
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz.446 ,1579,1948) oraz Uchwały Nr XXIX.166.2017  Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 lutego 2017 roku r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Ujazd w zakresie tworzenia warunków sprzyjającym rozwojowi sportu ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz.651) zarządzam, co następuje:
 
§1. Ogłasza się otwarty konkurs wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 roku na terenie gminy Ujazd  w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§2. Do konkursu mogą przystąpić kluby sportowe nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągania zysku, które mają siedzibę na terenie Gminy Ujazd i prowadzą na jej terenie działalność statutową w zakresie objętym konkursem.
 
§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych.
 
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe (www.bip.ujazd.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz na stronie internetowej (www.ujazd.pl)
 
 
 
Burmistrz Ujazdu
Tadeusz Kauch
 

Załącznik
do Zarządzenia Nr.0050.194. 2017
Burmistrza Ujazdu z dnia 20 marca 2017 roku

Ujazd, 2017-03-20
 

Burmistrz Ujazdu
 
Na podstawie uchwały Nr XXIX .166.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Ujazd w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017r. poz.651) a także uchwały Nr XXVII.154.2016  Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwalonego  budżetu Gminy Ujazd na 2017 rok
Ogłasza:
Otwarty konkurs wniosków na wsparcie realizacji zadań gminy Ujazd z zakresu sportu w 2017 roku

I. Rodzaj zadania:
Konkurs wniosków dotyczy wsparcia zadania, które polega na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu wśród mieszkańców gminy Ujazd.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania tego zadania.
 1. W budżecie na ten cel przewidziana jest kwota 30 000,00 zł
 2. Wymagany wkład własny 10%.
III. Zasady przyznawania dotacji.
Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w uchwale Nr XXIX.166.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27.02.2017r.  oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870).

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:
 1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do 15.12.2017 r.
 2. W konkursie udział mogą brać kluby sportowe nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, które mają siedzibę na terenie Gminy Ujazd i prowadzą na jej terenie działalność sportową.
 3. Warunki realizacji zadania:
  a) szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo,
  b) zakup sprzętu sportowego na potrzeby treningów i współzawodnictwa sportowego,
  c) organizowanie imprez  sportowych i turniejów,
  d) bieżące utrzymanie urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu,
  e) przygotowanie i udział klubu sportowego lub zawodnika w zawodach sportowych,
  f) udział zawodników w imprezach o zasięgu międzynarodowym,
  g) ponoszenie innych niezbędnych wydatków związanych z realizacją zadania
V. Termin i warunki składania wniosków.
 1. Kompletne wnioski  należy składać na formularzu, którego wzór określony jest w załączniku Nr 1 osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 03 kwietnia 2017r. do godz.15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19 pok. 7
Wnioski, które zostały złożone lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone bez otwierania. Kompletny wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 roku”
Na kopercie musi być adres zwrotny oferenta.
Do wniosku należy dołączyć:
 1. Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany).
 2. Statut potwierdzony przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu poświadczony na każdej stronie za zgodność z oryginałem.
VI. Termin, tryb i kryteria przy rozpatrywaniu wniosków.
 1. Termin rozpatrzenia wniosków - 04.04.2017r.godz.13.00
 2. Wyboru wniosków dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Ujazdu. 3.Wnioski zgłoszone do konkursu oceniane będą wg następujących kryteriów:
  a) zgodność oferty z warunkami konkursu,
  b) możliwość realizacji zadnia przez oferenta (baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie),
  c) koszty realizacji zadania, w tym udział środków własnych lub pochodzących z innych źródeł,
  f) zgodność tematyki i zakresu oferty z celami statutowymi podmiotu,
  g) jakość wykonania zadania
 3. Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie założona tylko jedna oferta.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty prawidłowo wypełnione, złożone na właściwym formularzu, kompletne i złożone w wyznaczonym terminie.
 5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej informacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Ujazd.
 6. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
VII. Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2016 r.
W 2016 roku na zadanie związane ze wsparciem realizacji zadań z zakresu sportu nie przyznano żadnej dotacji.

VIII. Załączniki do otwartego konkursu wniosków.

a) wzór wniosku – PDFZałącznik nr 1.pdf (416,52KB)
b) oświadczenie do oferty – PDFZałącznik nr 2.pdf (262,25KB)
c) wzór umowy – PDFZałącznik nr 3.pdf (244,50KB)
d) wzór sprawozdania – PDFZałącznik nr 4.pdf (488,72KB)
 
 
Burmistrz Ujazdu
Tadeusz Kauch