Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną Dożynek Gminnych w Ujeździe w dniu 10 września 2017 r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
na obsługę gastronomiczną
Dożynek Gminnych w Ujeździe w dniu 10 września 2017 r.
w zamian za wyłączność
 
Miejsko-Gminny Ośrodek  Działalności Kulturalnej w Ujeździe, zwany dalej Zamawiającym-Organizatorem ogłasza  z dniem  22 marca 2017 r. nabór ofert w zakresie obsługi gastronomicznej Dożynek Gminnych w Ujeździe.
 
Oferty w zamkniętych kopertach (z dopiskiem nie otwierać oferta na obsługę gastronomiczną Dożynek Gminnych) należy składać do dnia 7 kwietnia 2017 r. do  godz.10.00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Działalności Kulturalnej w Ujeździe, ul. 3-go Maja 5, 47 – 143 Ujazd.
 
Cena wywoławcza w zamian za otrzymanie wyłączności: 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych).
 
PUBLICZNE OTWARCIE OFERT NASTĄPI W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W UJEŹDZIE 7 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00.  O wyborze  najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie  po jego rozstrzygnięciu.
 
Osoby do kontaktu:
Krystyna Kałużny, dyrektor,  tel. (0 77) 4048715
Beata Paluch – gł. księgowa, tel. (0 77) 4048715
 
I. ZAKRES ZAMÓWIENIA
Oferent  musi  zapewnić  co najmniej:
 1. 3 (trzy) rollbary z piwem, w co najmniej w trzech gatunkach, podawane w  jednorazowych kubkach.
 2. 3 stoiska z napojami zimnymi, podawane w  jednorazowych kubkach.
 3. stanowiska gastronomiczne w ilości  wystarczającej do obsługi Dożynek Gminnych, o zróżnicowanym asortymencie, w tym m.in.:
  a) potrawy z grilla (kiełbaski, szaszłyki, steki, krupnioki),
  b) potrawy z rożna (kurczak, golonko),
  c) fast food (hot-dogi, knysze, hamburgery),
  d) sałatki
  e) wata cukrowa, lody, gofry, popcorn itp.
 4. Ogródek piwny, na który złoży się 400 miejsc  siedzących ze stołami, i co najmniej 10  (dziesięć) parasoli firmowych.
 5. miłą i profesjonalną obsługę.
 6. schludne stoiska
II. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY/OFERENTA:
 1. Wpłacenia na konto M-G Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe zadeklarowanej kwoty za wyłączność w następujących ratach:
  I rata – w wysokości 50% płatna do dnia 30 czerwca 2017 r.
  II rata – w wysokości 50 %  płatna do dnia 15 września 2017 r.
  na poniższy numer konta bankowego 11 8907 1021 2003 2006 3991 0001
  Bank Spółdzielczy Leśnica oddział w Ujeździe.
 2. Posiadania aktualnego wymaganego pozwolenia na prowadzenie działalności oraz niezbędnej wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zadania.
 3. Rozstawienia stoisk gastronomicznych na 4 godziny przed planowanym rozpoczęciem imprezy, wyłącznie w miejscach wskazanych i uzgodnionych z organizatorem. Rozpoczęcie imprezy o godz.14.00.
 4. Posiadania odpowiedniej ilości sprzętu umożliwiającego sprawne przygotowanie i podawanie posiłków.
 5. Sprzątania i utrzymania porządku na stoiskach, obok  oraz stolikach będących  jego własnością, jak również uprzątnięcia zajmowanego terenu po zakończonej imprezie.
 6. Posiadania sprawnych instalacji  i urządzeń elektrycznych – atesty do wglądu.
 7. Niesprzedawania napojów w opakowaniach szklanych.
 8. Przestrzegania postanowień organizatora w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa przebiegu imprezy.
 9. Uzyskania we własnym zakresie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych i opłacenia wszelkich opłat z tym związanych.
 10. Zachowania obowiązujących wymogów  sanitarnych oraz wyposażenia  stanowisk handlowych  w  gaśnice p. poż.
IV. SPOSÓB OCENY OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający weźmie pod uwagę następujące kryteria:
 • zadeklarowaną kwotę za wyłączność na obsługę gastronomiczną imprezy,
 • doświadczenie i referencje w zakresie obsługi imprez,
Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
 
Niespełnienie któregokolwiek z przedstawionych warunków – dyskwalifikuje ofertę.
 
V. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA
Organizator zapewnia:
 • program artystyczny,
 • dostęp do energii elektrycznej,
 • dostęp do poboru wody,
 • dostęp do sanitariatów
VI. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE WYŁĄCZNOŚĆ NA:
 • stoisko ze śląskim kołaczem,
 • stoiska nie związane z gastronomią,
 • karuzele, strzelnice,
 • bryczki,
 • wszelkie dmuchańce (zamki, zjeżdżalnie itp.)
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • umowa  z wybranym oferentem  zostanie zawarta  do  29 czerwca  2017 r.;
 • w Urzędzie Miejskim w Ujeździe należy załatwić  formalności związane z wydaniem jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • wszystkie inne  szczegółowe postanowienia zawarte zostaną w umowie na kompleksową obsługę gastronomiczną „Dożynek Gminnych”;
 • załącznikiem do niniejszej oferty jest wzór oferty.

PDFFORMULARZ OFERTOWY.pdf (361,48KB)