Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Burmistrza Ujazdu 0050.198.2017 z dnia 27.03.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia wniosków złożonych w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050.198.2017
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia 27 marca 2017 roku
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia wniosków złożonych
w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań
z zakresu sportu w 2017 roku
 
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948) oraz § 6 ust. 1 Uchwały Nr XXIX.166.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 lutego 2017 roku r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Ujazd w zakresie tworzenia warunków sprzyjającym rozwojowi sportu ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 651) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 roku w składzie:
 
1. Roman Więcek - przewodniczący - Sekretarz Gminy
2. Irena Tiszbierek - członek - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych
3. Mirosław Łupak - członek - Nauczyciel W-F Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe / www.bip.ujazd.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe.
 
 

Burmistrz Ujazdu
Tadeusz Kauch
Metryczka
 • wytworzono:
  30-03-2017
  przez: Roman Więcek
 • opublikowano:
  30-03-2017 11:09
  przez: Roman Więcek
 • zmodyfikowano:
  30-03-2017 11:15
  przez: Roman Więcek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 1286
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl