Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty nabór partnera - REWITALIZACJA


Gmina Ujazd ogłasza otwarty nabór partnera/ów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

 

Konkurs na wybór partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 r. poz. 1146).

Informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl

 

Zgodnie z zapisami SzOOP RPO WO 2014-2020  Partnerami w projekcie mogą być następujące podmioty:

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;

2) jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

3) przedsiębiorstwa;

4) jednostki sektora finansów publicznych;

5) organizacje pozarządowe;

6) kościoły i ich związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

7) szkoły wyższe;

8) spółdzielnie mieszkaniowe.

 

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe”. Głównym celem jest efektywna rewitalizacja Placu 1 Maja, wpływająca bezpośrednio na procesy niwelowania negatywnych zjawisk społeczno – gospodarczych i poprawiająca spójność przestrzenną. Po stronie partnera oczekuje się przede wszystkim przygotowania i przeprowadzenia działań społecznych i kulturowych.

Nie przewiduje się wynagrodzenia dla wyłonionego w ramach naboru Partnera.

 

Przy wyborze Partnera/Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

  1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
  2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa ( zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne).
  3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
  4. Proponowany zakres merytoryczny przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji.
  5. Zgodność Podmiotu z zapisami  Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 31.03.2017 do 24.04.2017r. do godz. 09.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty nabór na Partnera w projekcie „Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe” osobiście, listownie lub kurierem na adres: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd (decyduje data wpływu).

Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować na adres: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Słąwięcicka 19, 47-143 Ujazd, tel. 774048758, fax. 774048763,
e-mail inwestycje@ujazd.pl

Szczegóły określa regulamin naboru.

DOCKarta_oferty.doc (36,00KB)

DOCRegulamin_konkursu_wybor_partnera.doc (109,50KB)

Informacja o wyborze partnerów:

PDFinformacja o wyborze partnerow.pdf (48,55KB)