Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY -ODPROWADZENIE WÓD BURZOWYCH W SAG OLSZOWA, ZIMNA WÓDKA

http://rpo.opolskie.pl/wp-content/themes/rpo/images/RPO_OPOLSKIE_EFS+EFRR.JPG

 

Inwestycja dofinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka Działania 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki. Poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Na dofinansowanie Gmina Ujazd w dniu 31.05.2017 r. zawarła umowę nr RPOP.02.02.01-16-0001/16-00 z Województwem Opolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego. 

 

Ogłoszenie nr 528864-N-2017 z dnia 2017-06-08 r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015r. poz.2164)-  zwanej dalej „ustawą”

na zadanie inwestycyjne pn.:  „Odprowadzenie wód burzowych w SAG Olszowa, Zimna Wódka”

Termin wykonania:         03 sierpień 2018 r.

Termin składania ofert :  26.06.2017 r. ,   godz. 9:00

Termin otwarcia ofert:    26.06.2017 r. ,   godz. 9:15

Okres związania ofertą:   30 dni

CPV:  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków , 45247270-3 Budowa zbiorników, 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków, 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Inwestycja została podzielona na części obejmujące zadanie nr 1 i zadanie nr 2.

Zgodnie z art. 36aa ustawy Pzp, Zamawiający przeprowadzając jedno postępowanie podzielił zamówienie na 2 części. Dopuszcza się składania ofert zarówno dla jednej jaki i dla obu części zamówienia. Jednemu oferentowi zamawiający może udzielić zamówienia dla jednej lub obu części.

PDFINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-03.07.2017.pdf (126,06KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert-26.06.2017.pdf (99,71KB)

Uwaga : zmiana terminu składania ofert

2017ogłoszenie o zmianie ogł.-zmiana terminu składania ofert-20.06.2017 (347,82KB)

PDFPytania i odpowiedzi do SIWZ, zmiana SIWZ-20.06.2017.pdf (253,47KB)

PDFmapa poglądowa-podział na zad. 1 i 2.pdf (262,88KB)

2017ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-20.06.2017 (550,04KB)
DOCSIWZ -kanalizacja - UJAZD-ZMIANA-20.06.2017.doc (948,00KB)
PDFSIWZ -kanalizacja - UJAZD-ZMIANA-20.06.pdf (1,00MB)

Zamawiający pomocniczo zamiesza przedmiar robót-zasilanie pompowni

PDFPrzedmiar-Zasilanie pompowni.pdf (70,44KB)

PDFPRZEDMIAR- elektr_01-ujęte w zad nr 1.pdf (301,69KB)
PDFUjazd SAG Siec Wod Op. ZADANIE NR 2 - PRZEDMIAR.pdf (2,00MB)
PDFUjazd SAG Siec Wod Op. ZADANIE NR 1 -PRZEDMIAR.pdf (529,93KB)
DOCSIWZ -kanalizacja - UJAZD-06.06.2017.doc (925,50KB)
PDFIPU -Ujazd - kanalizacja-Ujazd-06.06.2017.pdf (653,35KB)
PDFSIWZ -kanalizacja - UJAZD-06.06.2017.pdf (1 009,77KB)
2017ogłoszenie-UZP-08.06.2017 (417,99KB)

ZASILANIE POMPOWNI

PDF0.OPIS.ProjektBudowlany.pdf (342,33KB)
PDF0.OPIS.ProjektWykonawczy.pdf (395,30KB)
PDF2.6.PZT-Arkusz6.pdf (392,10KB)
PDF4.3.ZłączeKablowo-Pomiarowe.pdf (139,09KB)

PDFSSTWiORB-Oswietlenie.Zasilanie-ETAP-5.pdf (132,23KB)


PDFZ3-Z17-UZGODNIENIA.pdf (1,98MB)

RUROCIĄG
PDFPROJ.-OPIS TECHN.-RUROCIĄG TŁOCZNY.pdf (1,83MB)
PDFS25C-917060609150.pdf (150,39KB)
PDFS25C-917060609151.pdf (305,97KB)
PDFS25C-917060609160.pdf (386,62KB)
PDFS25C-917060609161.pdf (213,87KB)
PDFS25C-917060609170.pdf (535,40KB)

PROJEKT BUDOWLANY - KD, ZBIORNIKI

CZ.TECHNOLOGICZNA

PDFI. Opis techniczny.pdf (661,79KB)
PDFII. Opis - BIOZ.pdf (107,43KB)
PDFRys.4.2.pdf (2,51MB)
PDFRys.4.3.pdf (5,58MB)
PDFRys.4.4.pdf (2,30MB)
PDFRys.5.pdf (660,00KB)
PDFRys.6.pdf (513,80KB)
PDFRys.7.pdf (460,24KB)
PDFRys.8.pdf (903,32KB)
PDFRys.9.pdf (510,70KB)
PDFRys.10.pdf (433,65KB)
PDFRys.11.pdf (757,15KB)
PDFRys.12.pdf (749,78KB)
PDFRys.13.pdf (685,80KB)
PDFRys.14.pdf (1,56MB)
PDFRys.15.pdf (1,66MB)
PDFRys.16.pdf (1,77MB)
PDFRys.17.pdf (1,08MB)
PDFRys.18.pdf (987,34KB)
PDFRys.19.pdf (789,04KB)
PDFrys.20.pdf (590,97KB)
LOGplot.log (5,98KB)
PDFRys.1..pdf (4,92MB)
PDFRys.2.1.pdf (3,12MB)
PDFRys.2.2.pdf (3,05MB)
PDFRys.2.3.pdf (1,56MB)
PDFRys.3.1.pdf (457,41KB)
PDFRys.3.2.pdf (448,05KB)
PDFRys.3.3.pdf (291,97KB)
PDFRys.4.1.pdf (3,58MB)
PDFinformacja terenowo-prawna.pdf (43,72KB)
PDFMapa ewidencyjna.pdf (597,34KB)
PDF1. Protokół z Narady Koord%2e.pdf (1,02MB)
PDF2. Decyzja Środow.pdf (3,50MB)
PDF3. Pozw. wodno-prawne.pdf (3,80MB)
PDF4. Burmistrz Ujazdu z dn.28.01.2016r.pdf (390,94KB)
PDF5. Burmistrz Ujazdu - DECYZJA Lokalizacyjna.pdf (1,60MB)
PDF6. Burmistrz Ujazdu z dn.13.01.2016r.pdf (142,46KB)
PDF7. GDDKiA z dn.28.05.2015r.pdf (2,12MB)
PDF8. GDDKiA z dn.03.02.2016r.pdf (792,89KB)

CZ. ELEKTRYCZNA

PDF4.1. schemat zasilania A3.pdf (229,35KB)
PDF4.2. schemat szafki sterowniczej A3.pdf (141,91KB)
PDF4.3. złącze pomiarowe ZK1e-1P A4.pdf (164,90KB)
DOCProjekt Budowlany.doc (127,00KB)
PDFzał. 1 tauron warunki przyłączenia.pdf (1,14MB)
PDFzał. 2 parametry pompy.pdf (430,80KB)
PDFzał. 3 zaświadczenie 2016 izba.pdf (73,17KB)
PDFzał. 4 i 5 upr.bud.+upr.proj.pdf (515,75KB)
PDFST-E.01.pdf (332,74KB)
 

DOK.GEOTECHNICZNA

PDF1.pdf (397,23KB)
PDF2.pdf (606,99KB)
PDF3.pdf (456,02KB)
PDF4.pdf (746,68KB)
PDF5.pdf (583,09KB)
PDF6.pdf (492,69KB)
PDF7.pdf (6,71MB)
PDF8.pdf (417,46KB)
PDF9.pdf (398,77KB)
PDF10.pdf (258,99KB)
PDF11.pdf (477,43KB)
PDF12.pdf (405,45KB)
PDF13.pdf (314,79KB)
PDF14.pdf (221,49KB)
PDF15.pdf (443,85KB)
PDF16.pdf (662,27KB)
PDFOPIS.pdf (226,35KB)

SST

DOCSpecyfikacja Techniczna.doc (1,94MB)
DOCWykaz specyfikacji.doc (41,00KB)

OPERAT WODNO-PRAWNY

PDFOWP UJAZD.pdf (682,76KB)
PDFRYS. 4.1. PRZEKROJE ZBIORNIKA -niebieski-.pdf (3,58MB)
PDFRYS. 4.2. PRZEKROJE ZBIORNIKA -rondo-.pdf (2,51MB)
PDFRYS. 4.3. PRZEKROJE ZBIORNIK -czerwony-.pdf (5,58MB)
PDFRYS. 4.4. PRZEKROJE ZBIORNIKA -autostrada-.pdf (2,36MB)
PDFRYS. 5.1. PROFIL KANALIZACJI.pdf (278,16KB)
PDFRYS. 5.2. PROFIL KANALIZACJI.pdf (354,60KB)
PDFRYS. 5.3. PROFIL KANALIZACJI.pdf (371,60KB)
PDFRYS. 6.1. MAPA ZLEWNI ZBIORNIKA NR 3 ORAZ RONDO.pdf (1,85MB)
PDFRYS. 6.2. MAPA ZLEWNI ZBIORNIKA NR 4.pdf (1,76MB)
PDFRYS.1. MAPA POGLĄDOWA.pdf (5,40MB)
PDFRYS.2. SCHEMAT UKŁADU ZBIORNIKÓW.pdf (710,40KB)
PDFRYS.3.1. PROJ. ZAGOSPOD.TERENU.pdf (2,49MB)
PDFRYS.3.2. PROJ. ZAGOSPOD.TERENU.pdf (2,75MB)
PDFRYS.3.3. PROJ.ZAGOSPOD.TERENU.pdf (1,30MB)
 

PDFzakres robót nie objęty zamówieniem-2K1 od 2S10-2S15 i 2K3.pdf (192,50KB)
PDFDEC. 41_d_2016 -rurociąg tłoczny.pdf (210,60KB)
PDFDEC.89.16.-sieci odpr.wód opad..pdf (2,88MB)
PDFDEC.189.16-ścieżka,ośw,zasil.pomp..pdf (1,87MB)