Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY - BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W BALCARZOWICACH DZ.NR 9

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017r. poz.1579)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

na zadanie inwestycyjne pn.:

„BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W BALCARZOWICACH DZ.NR 9”

Termin wykonania:            08.12.2017 r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

BYŁO:

Termin składania ofert :  26.09.2017 r. ,   godz. 9:00

Termin otwarcia ofert:    26.09.2017 r. ,   godz. 9:15

JEST:

Termin składania ofert :  28.09.2017 r. ,   godz. 9:00

Termin otwarcia ofert:    28.09.2017 r. ,   godz. 9:15

Okres związania ofertą:   30 dni

CPV:  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45113000-2 Roboty na placu budowy, 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg, 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

2017ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- 22.09.2017 (211,27KB)
PDFpytania i odpowiedzi do SIWZ-22.09.2017.pdf (49,19KB)
 

PDFSIWZ-Balcarzowice- 08.09.2017.pdf (2,20MB)
DOCSIWZ -BALCARZOWICE-08.09.2017.doc (359,00KB)
PDFIPU - Balcarzowice -08.09.2017.pdf (655,69KB)
2017ogłoszenie o zamówieniu- 11.09.2017 (394,99KB)
PDFDEC.396-16.pdf (157,57KB)
PDFPR- k.niekwalifik..pdf (186,10KB)
PDFPR- k.kwalifik..pdf (158,75KB)
 

DOKUMENTACJA - DROGA GMINNA

PDFPRZEKROJE NORMALNE.pdf (243,36KB)
PDFPZT 1.pdf (4,54MB)
PDFPZT 2.pdf (4,54MB)
PDFSZCZEGÓŁY.pdf (1,34MB)
PDFTABELA ROBÓT ZIEMNYCH.pdf (23,97KB)
PDFUKŁADANIE PŁYT.pdf (1,34MB)
PDFMetryka Projektu - I.pdf (37,33KB)
PDFOpis zagospodarowania.pdf (84,99KB)
PDFOrientacja.pdf (8,79MB)
PDFPROFIL DROGI.pdf (1,34MB)
 

DOKUMENTACJA - SKRZYŻOWANIE Z DP

PDFEwidencja - skrzyżowanie.pdf (384,86KB)
PDFMetryka Projektu - DP.pdf (23,43KB)
PDFOpis techniczny.pdf (63,18KB)
PDFORIENTACJA - skrzyżowanie.pdf (8,79MB)
PDFPRZEKROJE NORMALNE - skrzyżowanie.pdf (205,56KB)
PDFPZT 1 - skrzyżowanie.pdf (472,89KB)
PDFSZCZEGÓŁY - skrzyżowanie.pdf (110,16KB)
 

SST

PDFD-01.01.01 - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.pdf (57,35KB)
PDFD-01.02.04 - Rozebranie elementów dróg.pdf (41,72KB)
PDFD-04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.pdf (65,54KB)
PDFD-04.03.01 - Oczyszczeni i skropienie nawierzchni.pdf (46,76KB)
PDFD-04.04.04 - Podbudowa z tłucznia.pdf (68,74KB)
PDFD-05.02.01 - Nawierzchnia tłuczniowa.pdf (74,95KB)
PDFD-05.03.03 - Nawierzchnia z płyt betonowych.pdf (52,22KB)
PDFD-05.03.11 - Frezowanie nawierzchni.pdf (45,73KB)
PDFD-06.03.01 - Scinanie i uzupenłnianie poboczy.pdf (48,18KB)
PDFD-08.01.01 - Krawężniki betonowe.pdf (67,42KB)
PDFD-M-00.00.00 - Wymagania ogólne.pdf (137,02KB)
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (47,14KB)
PDFINF.O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-29.09.2017.pdf (58,87KB)