Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROZEZNANIE RYNKU-DORADZTWO TECHNICZNE-OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW UJAZD

Sygnatura akt: GT.042.1.2017                                                                                                                                          Ujazd, dnia 06.10.2017 r.

ROZEZNANIE RYNKU

Burmistrz Ujazdu prosi o przedstawienie szacunkowej kwoty netto za wykonanie usługi na :

KOMPLEKSOWE DORADZTWO TECHNICZNE ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ

OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA PODSTAWIE OPRACOWANEGO PFU

w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ, pn.:

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe”

Inwestycja dofinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

dla działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Na dofinansowanie Gmina Ujazd w dniu 22.12.2016 zawarła umowę nr RPOP.05.04.00-16-0002/16-00 z Województwem Opolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego. 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 72224000-1

 

Termin realizacji: umowa zostanie zawarta na okres 15 m-cy od daty jej podpisania jednak na okres nie krótszy niż czas realizacji inwestycji przez Wykonawcę robót. 

Szacunek za usługę prosimy przesłać na adres : do dnia 11.10.2017 r. do godz. 10.00

Jednocześnie informuję, że nie jest to zapytanie ofertowe ani postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zapytanie to służy jedynie oszacowaniu wartości zamówienia.

 PDFROZEZNANIE RYNKU-DORADZTWO TECHNICZNE-OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W UJEŹDZIE.pdf (70,71KB)