Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Zarządzenie nr 0050.232.2017
Burmistrza Ujazdu
z dnia 25 października 2017 roku

w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
 
Na podstawie § 2  uchwały nr LIV/296/2010 Rady Miejskiej z dnia 28 października 2010 roku (D.U.W. Op. Nr 131, poz. 1504, z dnia 16.11.2010r.) zarządzam co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących projektu „Programu  współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2018.

§ 2

Konsultacje rozpoczną się w dniu 26 października 2017 r. i trwać będą do 03 listopada 2017 r.

§ 3

W ramach konsultacji uwagi do projektu Programu można zgłaszać na piśmie do Sekretariatu Burmistrza oraz na forum dyskusyjnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ujeździe w zakładce Urząd Miejski - „Zapytaj Burmistrza”.

§ 4

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Burmistrz Ujazdu
Tadeusz Kauch
 


Projekt
Uchwała nr……………….
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia…………..

w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku  poz. 446, 1579) oraz art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z zmianami) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala „Roczny program współpracy Gminy Ujazd" z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

Przewodniczący obrad


Projekt

Roczny Program Współpracy Gminy Ujazd z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

WSTĘP
Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwaną dalej „ustawą”, stanowią istotne uzupełnienie działań organów administracji publicznej. Skupiają one ludzi dzielących wspólne zainteresowania i pasje, nieobojętnych wobec tego co dzieje się w ich otoczeniu. Są to zatem ludzie wrażliwi, zaangażowani, dysponujący nierzadko dużą wiedza i doświadczeniem. Działalność tych osób w organizacjach pozarządowych, umacnia w nich świadomość odpowiedzialności za swoje otoczenie i wspólnotę lokalną i sprzyja tworzeniu wizji społecznych.

I Cel programu:

 1. Celem głównym programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami o których mowa  w art. 3, ust. 3 ustawy, jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Gminy Ujazd oraz wola kształtowania długookresowej współpracy Gminy z Organizacjami.
 2. Cele szczegółowe:
  a)  kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego głównie poprzez:
  - rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej i umacnianie poczucia odpowiedzialności za siebie, otoczenie, całą wspólnotę gminną i jej tradycje,
  - zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych,
  b) poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
  c) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
  d) umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.

II Zasady Współpracy.

 1. Zasada partnerstwa.
  Organizacje jako równouprawnieni partnerzy Gminy uczestniczą w identyfikowaniu problemów społecznych oraz wykonaniu zadań publicznych.
 2. Zasada pomocniczości.
  Gmina współpracuje z Organizacjami, umożliwiając im realizację zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie.
 3. Zasada efektywności.
  Gmina i Organizacje wspólnie dążą do osiągnięcia  możliwie najlepszych rezultatów realizacji zadań publicznych.
 4. Zasada jawności.
  Gmina udostępnia współpracującym Organizacjom informacje o zamiarach i formach realizacji zadań publicznych i zapewnia przejrzystość procedur wyboru realizatorów zadań.
 5. Zasada suwerenności stron.
  Wszystkie podmioty niniejszego Programu respektują podmiotowość i niezależność względem siebie oraz prawo do odrębności w samodzielnym definiowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych w tym zadań publicznych.
 6. Zasada uczciwej konkurencji.
  Gmina i Organizacje zakładają kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych na równym traktowaniu wszystkich podmiotów ubiegających się o realizację zadań publicznych.

III Zakres przedmiotowy.
Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami jest:

 1. Realizacja zadań publicznych, o których mowa w punkcie V Programu.
 2. Tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów Gminy i jej mieszkańców.
 3. Podejmowanie nowych działań w celu poprawy efektywności rozwiązywania problemów społecznych.

IV Formy współpracy.
Współpraca Gminy Ujazd z organizacjami odbywa się poprzez:

 1. Pomoc finansową i pozafinansową na zasadach określonych w ustawie.
 2. Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności.
 3. Konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Miejskiej Nr LIV/296/2010 z dnia 28 października 2010r.

V Priorytetowe zadania publiczne.
Przedmiotem współpracy Gminy z Organizacjami jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy a w szczególności:

 1. Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.
 2. Działalności opiekuńczo-medycznej i rehabilitacyjnej.
 3. Działalności na rzecz mniejszości narodowych, a w szczególności propagowaniu kultury mniejszości narodowych.
 4. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym działania promujące dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną.
 5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:
  - wspieranie klubów i zespołów sportowych,
  - promocja sportu dzieci i młodzieży.
 6. Ratownictwo i ochrona ludności, w tym ochrona przeciwpożarowa.
 7. Współpraca i wspieranie organizacji działających  w ramach ”Odnowy wsi” i programu „LEADER”.
VI Okres realizacji programu.
Niniejszy program obowiązuje na okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

VII Sposób realizacji programu.
Cele programu realizowane będą głownie przez:
 1. Równy dostęp do informacji i wzajemne informowanie się podmiotów Programu o planowanych kierunkach rozwoju i współdziałania.
 2. Wspieranie lub powierzanie zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.
 3. Współpracę  na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, jawności i uczciwej konkurencji.
 4. Informowanie wzajemne o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
 5. Promocję działalności Organizacji.
VIII Wysokość środków przeznaczonych na realizacje Programu
Środki finansowe na realizację Programu określone są w Projekcie Budżetu Gminy Ujazd na 2018 rok i wynoszą łącznie ok 460.000,- zł.

IX  Sposób oceny realizacji Programu.
Efektywność niniejszego Programu ocenić można na podstawie:
 1. Liczby ogłoszonych otwartych konkursów i złożonych ofert.
 2. Liczby zawartych umów na realizację zadań publicznych, w tym inicjatyw lokalnych.
 3. Łącznej sumy środków finansowych zaangażowanych w realizacje zadań publicznych przez Organizacje.
 4. Liczby beneficjentów biorących udział w realizowanych zadaniach publicznych.
 5. Liczby wniosków dotyczących inicjatyw lokalnych.
 6. Liczby organizacji wspieranych pozafinansowo.
Do 30 kwietnia 2019 roku Burmistrz przekłada Radzie sprawozdanie z realizacji Programu i podaje je do publicznej wiadomości.