Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY- PSP W SIERONIOWICACH

Projekt partnerski pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach: 

                            Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 – Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1  - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Sygnatura akt: GT.271.9.2017

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017r. poz.1579)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

 

Dla zadania inwestycyjnego pn.:

"Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieroniowicach wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne" w systemie zaprojektuj-wybuduj

Termin wykonania:          do 24.08.2018 r.

Termin składania ofert :  08.12.2017 r. ,   godz. 9:00

Termin otwarcia ofert:    08.12.2017 r. ,   godz. 9:15

Okres związania ofertą:   30 dni

CPV:  45000000-7 Roboty budowlane, 45320000-6 Roboty izolacyjne, 45410000-4 Tynkowanie, 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 45321000-3 Izolacja cieplna, 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów, 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, 42511110-5 Pompy grzewcze, 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania, 45310000-3 Instalacje elektryczne, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych

2017ogłoszenie o zamówieniu - 21.11.2017 (399,72KB)
PDFSIWZ -szkoła-sieroniowice-20.11.2017.pdf (976,63KB)
PDFWZÓR UMOWY-szkoła sieroniowice-20.11.2017.pdf (693,31KB)
PDFProgram funkcjonalno-użytkowy Sieroniowice.pdf (660,63KB)
DOCSIWZ -szkoła-sieroniowice.doc (716,00KB)


INWENTARYZACJA BUDYNKU:

PDFOPIS TECHNICZNY.pdf (3,80MB)
PDFA2 Rzut parteru.pdf (200,70KB)
PDFA3 Rzut piętra.pdf (151,64KB)
PDFA4 Rzut dachu.pdf (34,93KB)
PDFA5 Przekrój A-A.pdf (62,87KB)
PDFA6 Przekrój B-B.pdf (76,77KB)
PDFA7 Elewacja frontowa.pdf (38,49KB)
PDFA8 Elewacja tylna.pdf (34,58KB)
PDFA9 Elewacja boczna-lewa.pdf (26,83KB)
PDFA10 Elewacja boczna-prawa.pdf (28,79KB)
PDFA1 Rzut piwnicy.pdf (73,68KB)
 

PDFInformacja z otwarcia ofert-08.12.2017.pdf (68,81KB)
PDFINFORMACJA O WYBORZE OFERTY-15.12.2017.pdf (77,33KB)