Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie 0050.243.2017 w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE NR 0050.243.2017

BURMISTRZA  UJAZDU
z dnia 04 grudnia  2017 roku
w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 
Na podstawie art.11 ust.2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  poz.1817  ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXV.139.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Burmistrz Ujazdu ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniani kultury fizycznej
 
I. Rodzaj zadnia:
Konkurs ofert dotyczy zadania, które polega na wspieraniu i upowszechnieniu kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Ujazd.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:
W projekcie budżetu na ten cel przewidziana jest kwota 150 000,00 zł.
 
III. Zasady przyznawania dotacji.
Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077).
 
IV. Terminy i warunki realizacji zadania:
 1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.
 2. W konkursie udział mogą brać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Warunki realizacji zadania:
a) szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych uzdolnionych sportowo,
b) organizowanie imprez sportowych i turniejów,
c) udział w rozgrywkach piłki nożnej LZS-ów z Jaryszowa, Olszowej, Starego Ujazdu, Zimnej Wódki, Ujazdu-Niezdrowice i LUKS Szkółka Piłkarska Ujazd zgodnie ustalonym przez OZPN terminarzem rozgrywek i poniesienie kosztów z tym związanych,
d) zakup sprzętu sportowego,
e) zabezpieczenie kadry szkoleniowej, promocja osiągnięć sportowych gminy,
f) bieżące utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejącej bazy sportowej,
g) ponoszenie innych niezbędnych wydatków w związku z realizacją zadania.
 
V. Termin i warunki składania ofert.
 1. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1300) osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 29.12.2017 r. do godz.1000  w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19 pok.7
  Oferty, które zostały złożone lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone bez otwierania.
  Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej”
  Na kopercie musi być adres zwrotny oferenta.
  Do oferty należy załączyć:
a) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia).

VI. Termin, tryb i kryteria przy wykonywaniu wyboru ofert.
 1. Termin rozpatrzenia ofert – 29.12.2017 r. godz.13:00.
 2. Wybory ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Ujazdu.
 3. Oferty zgłoszone do konkursu oceniane będą wg następujących kryteriów:
  a) zgodność oferty z warunkami konkursu,
  b) możliwość realizacji zadnia przez oferenta / baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie,
  c) koszty realizacji zadnia,
  d) planowany przez oferenta udział własnych środków finansowych na realizację zadania,
  e) wiarygodność oferenta (dla oferentów spoza terenu gminy Ujazd, potwierdzenie wiarygodności przez organ samorządowy na terenie którego prowadzona była dotychczasowa działalność),
  f) zgodność tematyki i zakresu oferty z celami statutowymi podmiotu.
  Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie założona tylko jedna oferta.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty prawidłowo wypełnione, złożone na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami, kompletne i złożone w wyznaczonym terminie.
 5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej informacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń.
 6. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
VII. Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2017 r.
W 2017 roku na zadanie związane z upowszechnieniem kultury fizycznej przyznano dotację w kwocie 190 000,00 zł.
 
VIII. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe (www.bip.ujazd.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz na stronie internetowej (www.ujazd.pl).
 
Burmistrz Ujazdu
Tadeusz Kauch