Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY- Wykonanie robót budowlanych - POSTĘPOWANIE NR GT.271.2.2018

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” Umowa nr RPOP.03.01.01-16-0008/16-00

 

Sygnatura akt: GT.271.2.2018

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017r. poz.1579)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Budowa zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego i ciągu pieszo-rowerowego w drodze ul. Europejskiej w SAG - etap I oraz ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Amerykańskiej - etap V w Gminie Ujazd”

      2. „Budowa oświetlenia ul. Polskiej w SAG Zimna Wódka”

      3. „Budowa przyłącza energetycznego dla zasilania pompowni ścieków sanitarnych przy ul. Polskiej”

 

Termin wykonania:            28.09.2018 r.

Termin składania ofert :  22.02.2018 r. ,   godz. 9:00

Termin otwarcia ofert:    22.02.2018 r. ,   godz. 9:15

Okres związania ofertą:   30 dni

CPV:  45233140-2 Roboty drogowe, 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych , 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego,  45314310-7 Układanie kabli .

PDFogłoszenie o zamówieniu - 30.01.2018.pdf (397,04KB)
DOCSIWZ -Europejska,Amerykańska,Polska.doc (436,00KB)
PDFUMOWA- wzór.pdf (710,79KB)
PDFDEC.189.16-ścieżka,ośw,zasil.pomp..pdf (1,87MB)
PDFzatw.proj.org.ruchu.pdf (65,31KB)
PRZEDMIARY

PDF11-DC-17_P-DROGOWE ET.I.pdf (65,81KB)
PDF12-DC-17_P-DROGOWE ET. V.pdf (55,51KB)
PDFDM-25-P-Oświetlenie-ET. II.pdf (70,31KB)
PDFDM-28-Oświetlenie-ET. V.pdf (73,32KB)
PDFDM-32-Przedmiar-Zasilanie-S.pdf (70,43KB)
PDFDM-51-P-ELEKTR. ET.I.pdf (73,89KB)
PROJEKT BUDOWLANY

PDF0.OPIS.ProjektBudowlany.pdf (342,33KB)
PDF1.Orientacja.pdf (137,09KB)
PDF2.1.PZT-Arkusz1.pdf (365,68KB)
PDF2.2.PZT-Arkusz2.pdf (401,99KB)
PDF2.3.PZT-Arkusz3.pdf (584,30KB)
PDF2.4.PZT-Arkusz4.pdf (483,14KB)
PDF2.5.PZT-Arkusz5.pdf (383,45KB)
PDF2.6.PZT-Arkusz6.pdf (392,10KB)
PDF3.1.PrzekrojeKonstrukcyjne-Arkusz1.pdf (284,23KB)
PDF3.2.PrzekrojeKonstrukcyjne-Arkusz2.pdf (409,24KB)
PDF4.1.SchematOświetlenia.pdf (185,90KB)
PDF4.2.SzafkaSOU.pdf (1,24MB)
PDF4.3.ZłączeKablowo-Pomiarowe.pdf (139,09KB)
PDFST.PA-B.pdf (108,99KB)
PDFST.PB.pdf (108,96KB)
PDFST.PZT.pdf (108,97KB)
PDFZ1.ObszarOddziaływaniaObiektu.pdf (113,43KB)
PDFZ2.WytyczneDoPlanuBIOZ.pdf (135,18KB)
PDFZ3-Z17.pdf (1,98MB)

PROJEKT WYKONAWCZY

PDF2.4.PlanSyt.-Wytycz.Org.Ruchu-Ark.4.pdf (614,67KB)
PDF2.5.PlanSyt.-Wytycz.Org.Ruchu-Ark.5.pdf (531,99KB)
PDF2.6.PlanSyt.-Wytycz.Org.Ruchu-Ark.6.pdf (614,54KB)
PDF3.1.PrzekrojeKonstrukcyjne-Arkusz1.pdf (284,23KB)
PDF3.2.PrzekrojeKonstrukcyjne-Arkusz2.pdf (409,24KB)
PDF4.1.SchematOświetlenia.pdf (188,10KB)
PDF4.2.SzafkaSOU.pdf (1,02MB)
PDF4.3.ZłączeKablowo-Pomiarowe.pdf (139,08KB)
PDF5.DetaleKonstrukcyjne.pdf (131,57KB)
PDFZ1.Etap1-Europejska.pdf (1,66MB)
PDFZ2.Etap2-Europejska-Sięgacz.pdf (992,47KB)
PDFZ3.Etap3-Rondo.pdf (1,50MB)
PDFZ4.Etap4-Amerykańska-nowyOdcinek.pdf (966,08KB)
PDFZ5.Etap5-Amerykańska-staryOdcinek.pdf (958,94KB)
PDF.ST.PW-IR.pdf (109,06KB)
PDF0.OPIS.ProjektWykonawczy.pdf (395,30KB)
PDF1.Orientacja.pdf (136,95KB)
PDF2.1.PlanSyt.-Wytycz.Org.Ruchu-Ark.1.pdf (527,38KB)
PDF2.2.PlanSyt.-Wytycz.Org.Ruchu-Ark.2.pdf (453,39KB)
PDF2.3.PlanSyt.-Wytycz.Org.Ruchu-Ark.3.pdf (689,37KB)
OPINIA GEOTECHNICZNA

PDFOpinia-Tekst.pdf (561,22KB)
PDFRysunki.pdf (302,64KB)
ST - ETAP I

PDF04.01.01.pdf (120,64KB)
PDF04.04.02.pdf (515,71KB)
PDF04.07.01a.pdf (294,80KB)
PDF05.03.04.pdf (554,07KB)
PDF05.03.05a.pdf (288,21KB)
PDF05.03.23a.pdf (172,94KB)
PDF07.01.01.pdf (223,16KB)
PDF07.02.01.pdf (228,30KB)
PDF08.01.01.pdf (168,44KB)
PDF08.03.01.pdf (124,94KB)
PDF09.01.01.pdf (113,11KB)
PDFSSTWiORB-Oswietlenie.Zasilanie-ETAP-1.pdf (132,38KB)
PDFStronaTytułowa-SST-D.1.pdf (132,71KB)
PDFStronaTytułowa-SST-E.1.pdf (132,07KB)
PDF.SpisTreści.pdf (77,87KB)
PDF00.00.00.pdf (239,90KB)
PDF01.01.01.pdf (116,16KB)
PDF01.02.02.pdf (98,71KB)
PDF01.02.04.pdf (105,86KB)
PDF02.00.01.pdf (170,75KB)
PDF02.01.01.pdf (102,44KB)
PDF02.03.01.pdf (196,10KB)
ST- ETAP II

PDFSSTWiORB-Oswietlenie.Zasilanie-ETAP-2.pdf (132,37KB)
PDFStronaTytułowa-SST-E.2.pdf (132,07KB)
ST- ETAP V

PDF.SpisTreści.pdf (61,24KB)
PDF00.00.00.pdf (224,42KB)
PDF01.01.01.pdf (100,48KB)
PDF01.02.01.pdf (96,17KB)
PDF01.02.02.pdf (83,26KB)
PDF01.02.04.pdf (86,87KB)
PDF02.00.00.pdf (132,50KB)
PDF02.01.01.pdf (85,60KB)
PDF02.03.01.pdf (165,30KB)
PDF04.01.01.pdf (104,84KB)
PDF04.04.02.pdf (466,66KB)
PDF05.03.05a.pdf (242,78KB)
PDF07.01.01.pdf (187,32KB)
PDF07.02.01.pdf (194,07KB)
PDF08.01.01.pdf (143,79KB)
PDF08.03.01.pdf (110,12KB)
PDF09.01.01.pdf (98,17KB)
PDFStronaTytułowa-SST-D.5.pdf (132,79KB)
PDFStronaTytułowa-SST-E.5.pdf (132,15KB)
PDFSSTWiORB-Oswietlenie.Zasilanie-ETAP-5.pdf (132,23KB)
 

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 22.02.2018.pdf (83,77KB)
PDFINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -09.03.2018.pdf (87,44KB)