Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną imprezy pod nazwą: „TARGI PANIEŃSKIE„ organizowanej w dniu 20 MAJA 2018 roku na Rynku Miasta w Ujeździe w zamian za wyłączność

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
na obsługę gastronomiczną
imprezy pod nazwą:
„TARGI PANIEŃSKIE„
organizowanej w dniu 20 MAJA 2018 roku na Rynku Miasta w Ujeździe
w zamian za wyłączność
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe, zwany dalej Zamawiającym - Organizatorem ogłasza z dniem 09 lutego 2018 r. nabór ofert  w zakresie obsługi gastronomiczno-handlowej na jednodniowy festyn w Ujeździe organizowany pod hasłem  „Targi Panieńskie”. Impreza odbędzie się w dniu 20 maja 2018 r. na Rynku Miasta w Ujeździe.
 
Cena wyjściowa w zamian za otrzymanie wyłączności handlowej wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
 
Oferty w zamkniętych kopertach ( z dopiskiem nie otwierać oferta na obsługę gastronomiczną Targów Panieńskich) należy składać osobiście lub listownie do dnia 23 lutego 2018  r. do godz.10.00 na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe, 47 -143 Ujazd, ul. 3-go Maja 5.
 
PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W UJEŹDZIE  - 23 lutego 2018 r. o godz. 11.00. o wyborze  najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie  po jego rozstrzygnięciu.
 
Osoby do kontaktu:Krystyna Kałużny – dyrektor,  tel. (77) 404 8715
Beata Paluch – gł. księgowa, tel. (0 77) 4048715
 
ZAKRES ZAMÓWIENIA
 
Oferent musi zapewnić co najmniej:
 1. 2 (dwa) rollbary z piwem, podawane w jednorazowych kubkach.
 2. 1 (jedno) stoisko z napojami zimnymi, podawane w jednorazowych kubkach.
 3. stanowiska gastronomiczne w ilości  wystarczającej do obsługi Targów Panieńskich, o zróżnicowanym asortymencie, w tym m.in.:                          
a. potrawy z grilla (kiełbaski, szaszłyki, steki, krupnioki),
b. potrawy z rożna (kurczak, golonko),
c. fast food (hot-dogi, knysze, hamburgery,
d. sałatki
e. wata cukrowa, lody, gofry, popcorn itp.
 
 1. Ogródek piwny, na który złoży się 300 miejsc  siedzących ze stołami, i co najmniej 10  (dziesięć) parasoli firmowych.
 2. miłą i profesjonalną obsługę.
 3. schludne stoiska
I. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY/OFERENTA:
 1. Wpłacenia na konto M-G Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe zadeklarowanej kwoty za wyłączność do dnia 30 marca 2018 r. na poniższy numer konta bankowego  11 8907 1021 2003 2006 3991 0001 Bank Spółdzielczy Leśnica oddział w Ujeździe.
 2. Posiadania aktualnego wymaganego pozwolenia na prowadzenie działalności oraz niezbędnej wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zadania.
 3. Rozstawienia stoisk gastronomicznych na 4 godziny przed planowanym rozpoczęciem imprezy, wyłącznie w miejscach wskazanych i uzgodnionych z organizatorem. Rozpoczęcie imprezy o godz.15.00.
 4. Posiadania odpowiedniej ilości sprzętu umożliwiającego sprawne przygotowanie i podawanie posiłków.
 5. Sprzątania i utrzymania porządku na stoiskach, obok  oraz stolikach będących  jego własnością, jak również uprzątnięcia zajmowanego terenu po zakończonej imprezie.
 6. Posiadania sprawnych instalacji  i urządzeń elektrycznych – atesty do wglądu.
 7. Niesprzedawania napojów w opakowaniach szklanych.
 8. Przestrzegania postanowień organizatora w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa przebiegu imprezy.
 9. Uzyskania we własnym zakresie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych i opłacenia wszelkich opłat z tym związanych.
 10. Zachowania obowiązujących wymogów  sanitarnych oraz wyposażenia  stanowisk handlowych  w  gaśnice p. poż.
 11. Wykonawca musi uzyskać pozwolenie ORGANIZATORA do wystawienia innych stoisk nie związanych z gastronomią
IV. SPOSÓB OCENY OFERT
 
Przy wyborze oferty Zamawiający weźmie pod uwagę następujące kryteria:
 • zadeklarowaną kwotę za wyłączność na obsługę gastronomiczną imprezy,
 • doświadczenie i referencje w zakresie obsługi imprez,
Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
 
Niespełnienie któregokolwiek z przedstawionych warunków – dyskwalifikuje ofertę.
 
V. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA
 
Organizator zapewnia:
 • program artystyczny,
 • dostęp do energii elektrycznej,
 • dostęp do poboru wody,
 • dostęp do sanitariatów
VI. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE WYŁĄCZNOŚĆ NA:
 
 stoisko ze śląskim kołaczem,
 stoiska nie związane z gastronomią,
 karuzele, strzelnice,
 bryczki,
 wszelkie dmuchańce (zamki, zjeżdżalnie itp.)
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • umowa  z wybranym oferentem  zostanie zawarta  do  30 marca  2018 r.;
 • w Urzędzie Miejskim w Ujeździe należy załatwić  formalności związane z wydaniem jednorazowego zezwolenia na sprzedaż piwa;
 • wszystkie inne  szczegółowe postanowienia zawarte zostaną w umowie na kompleksową obsługę gastronomiczną „Targów Panieńskich”;
 • załącznikiem do niniejszej oferty jest wzór oferty.