Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Ujeździe
Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej
Biuro nr 11
tel. 077 404 87 56 / 54
fax 077 404 87 63
e-mail: rolnictwo@ujazd.pl

Wymagania i potrzebne dokumenty:
 1. zaświadczenie albo oświadczenie (wg wzoru) o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 2. dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki bezodpływowe i wykonywany transport nieczystości ciekłych,
 3. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem, stanowiącym bazę transportową wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe, na terenie którego będą garażowane pojazdy asenizacyjne,
 4. kserokopie dowodów rejestracyjnych oraz dokument potwierdzający aktualne badania techniczne środków transportu, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności objętej wnioskiem,
 5. dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną,
 6. kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej.
Gdzie odebrać formularze:
Urząd Miejski w Ujeździe, Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej – pokój nr 11, lub strona internetowa BIP (www.bip.ujazd.pl)

Opłaty:
Opłata skarbowa od zezwolenia wynosi 107 zł (część III ust. 42 załącznika od ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2018 r., poz. 1044).
Wpłaty należy dokonać w kasie urzędu lub na konto:
Bank Spółdzielczy oddział Ujazd
08 8907 1021 2003 0006 3470 0001
 
Termin załatwienia sprawy:
Zgodny z KPA.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie kieruje się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:
Na wniosku należy podać:
 • dane przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie
 • przedmiot i obszar działalności
 • środki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem
 • informacja o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem
 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności
 • termin podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzony czas jej prowadzenia
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250),
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299),