Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

1/2018 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do obsługi Samorządu Gminnego

Ogłoszenie o naborze Nr 1/2018
24 września 2018 r.
 
na podstawie art.3 a ustawy z dnia 22 marca 1990 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 roku, poz.1260)
 

BURMISTRZ UJAZDU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
do obsługi Samorządu Gminnego

Wymiar 1 etat
 
Nazwa i adres jednostki:
Urząd Miejski w Ujeździe
ul. Sławięcicka 19  47-143  Ujazd
 
 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo Polskie
 • posiadanie wykształcenia wyższego lub średniego (preferowane o kierunku administracyjnym lub pokrewnym),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku pracy.
 • nieposzlakowana opinia,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 1. Wymagania dodatkowe
 • wskazane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych,
 • znajomość przepisów dot. jednostki samorządu terytorialnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, itp., 
 • dyspozycyjność w godzinach popołudniowych,
 • komunikatywność, samodzielność, umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 • prawo jazdy kategorii B
 1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem sesji, posiedzeń komisji rady miejskiej,
 • protokołowanie sesji i posiedzeń komisji, elektroniczne przesyłanie podjętych uchwał do nadzoru,
 • prowadzenie rejestrów uchwał rady, wniosków i opinii komisji, interpelacji i wniosków radnych,
 • realizacja zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów i referendów,
 • obsługa jednostek pomocniczych gminy,
 • prowadzenie spraw dotyczących profilaktyki  i przeciwdziałania uzależnieniom w Gminie.
 1. wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na stanowisko,
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę
 • kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska,
 • oświadczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli takowe posiada)
 • oświadczenie o niekaralności (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu.
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 1. Inne informacje:
Planowane zatrudnienie 26 listopad 2018 rok. Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Ujazdu. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na wolne stanowisko pracy  do Obsługi Samorządu Gminnego”  osobiście w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19 , 47-143 Ujazd, pokój Nr 7, w terminie do dnia 05 października 2018r. do godziny 15-tej lub przesłać pocztą na w/w adres. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ujazd.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Ujeździe.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych   osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008. o pracownikach samorządowych.”
 

(-) z-ca Burmistrza
Katarzyna Tomczyk
 
 
 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  24-09-2018
  przez: Roman Więcek
 • opublikowano:
  24-09-2018 14:11
  przez: Roman Więcek
 • zmodyfikowano:
  24-09-2018 14:23
  przez: Roman Więcek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 3280
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl