Gmina Ujazd

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych w 2019r

ZARZĄDZENIE 0050.1.2018
Burmistrza Ujazdu
z dnia 28 listopada 2018 roku
 
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w roku 2019.
 
Na podstawie art. 5 ust 1 oraz art. 11 ust 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118, ze zmianami) postanawiam:
 
§ 1
 1. Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
 2. Ogłoszenie konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Ujazdu
Hubert Ibrom
 

Załącznik Nr 1

BURMISTRZ UJAZDU
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
 
na realizacje przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2019
 
USŁUGI PIELĘGNACYJNE W ŚRODOWISKU DOMOWYM I REHABILITACJA
OSÓB CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SAMOTNYCH I STARSZYCH
 
I. Rodzaj zadania.
 1. Przedmiotem konkursu jest zadanie polegające na realizacji usług pielęgnacyjnych w środowisku domowym i rehabilitacji osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych, obejmujących w szczególności:
  a) domową opiekę pielęgnacyjną nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi oraz opiekę paliatywną,
  b) ambulatoryjną i domową terapię i rehabilitację leczniczą osób chorych i niepełnosprawnych,
  c) wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla chorego w domu,
  d) usługi zabiegowe, higieniczno-pielęgnacyjne, diagnostyczne, usługi w zakresie opieki paliatywnej, promocji zdrowia, działalność edukacyjną i profilaktykę.
 2.  W konkursie mogą brać udział:
  a) organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
  b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia - zwane dalej podmiotami uprawnionymi.
 3. Warunki, które musza spełniać podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-2:
  a) Oferent musi posiadać możliwości organizacyjne, kadrowe oraz odpowiednie doświadczenie.
  b) Oferent musi posiadać odpowiednią bazę lokalową na terenie Gminy.
II. Wysokość publicznych środków przekazanych na realizacje zadania
 
Całkowita kwota dotacji na realizację zadania objętego konkursem wynosi 110 000 zł (słownie sto dziesięć tysięcy złotych 00/100 gr.).
 
III. Warunki przyznania dotacji
 1. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  a) ocena możliwości realizacji zadań przez podmiot
  b) zadeklarowana przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie
  c) ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w realizacji do zakresu rzeczowego zadania
  d) zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania
  e) analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotu uprawnionego w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków
  f) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań
 2. Konkurs będzie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
 3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
  a) przygotowane na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami
  b) prawidłowo wypełnione
  c) zawierające komplet niezbędnych załączników
  d) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym
IV. Termin i warunki realizacji zgłoszonego zadania
 
 1. Działania będą realizowane w terminie: od stycznia do grudnia 2019 r.
 2. Miejscem realizacji jest Gmina Ujazd.
 3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi przepisami.
 4. Zadanie należy realizować w taki sposób by działaniami objęta była jak największa liczba osób starszych i chorych.
 5. Zabiegi rehabilitacyjne powinny być świadczone w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach miedzy 800-1800.
 6. Czynności w domu pacjenta powinny być świadczone codziennie bez ograniczeń czasowych według występujących potrzeb.
 7. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
V. Termin i warunki składania ofert
 1. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 19.08.2016r., poz. 1300) w sprawie ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 2. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na adres:
Urząd Miejski w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd
 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert na realizację zadania "Usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2018 r. do godziny 1000.
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie, zgodnie z uwzględnieniem zasad zawartych w Ustawie dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami).
 2. Oceny wyboru oferty dokona Komisja powołana przez Burmistrza Ujazdu.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 27 grudnia 2018 r. o godzinie 1200.
 4. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 5. Podstawą wypłaty dotacji jest umowa zawarta pomiędzy podmiotem a Burmistrzem Ujazdu, która określi szczegółowe zasady realizacji i rozliczenia zadania.
VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami
 
Wysokość przyznanej dotacji w roku 2017 wyniosła 100.000,00 zł.
(słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
Wysokość przyznanej dotacji w roku 2018 wyniosła 110.000,00 zł.
(słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100).
 
VIII. Wymagane załączniki
 1. Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności.
IX. Ogłoszenie o konkursie ofert znajduje się na stronie internetowej Biuletynu I Informacji Publicznej Gminy Ujazd: bip.ujazd.pl jak również na tablicy ogłoszeń w  budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd.
 
 
BURMISTRZ UJAZDU
Hubert Ibrom
Metryczka
 • wytworzono:
  29-11-2018
  przez: Roman Więcek
 • opublikowano:
  29-11-2018 10:57
  przez: Roman Więcek
 • zmodyfikowano:
  29-11-2018 11:09
  przez: Roman Więcek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 220
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 487 50
fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
Konto bankowe: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×