Gmina Ujazd

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2023

2019 rok

Sesja nr VIII z dnia 20 maja 2019 r.

 1. PDFVIII.64.2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania.pdf
 2. PDFVIII.65.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.pdf
 3. PDFVIII.66.2019 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2018 rok.pdf
 4. PDFVIII.67.2019 w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie wyróżniania najlepszych absolwentów szkół Gminy Ujazd.pdf
 5. PDFVIII.68.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy za 2019 rok.pdf
 6. PDFVIII.69.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
   

Sesja nr VII z dnia 25 kwietnia 2019 r.

 1. PDFVII.57.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.pdf
 2. PDFVII.58.2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd.pdf
 3. PDFVII.59.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Ujazd.pdf
 4. PDFVII.60.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych.pdf
 5. PDFVII.61.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu.pdf
 6. PDFVII.62.2019 w sparwie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 r..pdf
 7. PDFVII.63.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
   

Sesja nr VI z dnia 25 marca 2019 r.

 1. PDFVI.47.2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Ujazd.pdf
 2. PDFVI.48.2019 w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019 – 2021.pdf
 3. PDFVI.49.2019 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (...).pdf
  Stwierdzenie nieważności części Uchwały nr VI.49.2019 (§ 2 ust.5 pkt 2 lit. b) przez rozstrzygnięcie nadzorcze RIO
 4. PDFRozstrzygnięcie nadzorcze RIO uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza ....pdf
 5. PDFVI.50. 2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej.pdf
 6. PDFVI.51.2019 w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.pdf
 7. PDFVI.52.2019 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych (...).pdf
 8. PDFVI.53.2019 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd”.pdf
 9. PDFVI.54.2019 w sprawie nadania tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Ujazd”.pdf
 10. PDFVI.55.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf
 11. PDFVI.56.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
   

Sesja nr V z dnia 25 lutego 2019 r.

 1. PDFV.39.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Ujazd a Gminą Strzelce Opolskie dotyczącego przekazania przez Gminę (...).pdf
 2. PDFV.40.2019 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ujazd.pdf
 3. PDFV.41.2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów(..).pdf
 4. PDFV.42.2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.pdf
 5. PDFV.43.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.pdf
 6. PDFV.44.2019 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenie inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.pdf
 7. PDFV.45.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf
 8. PDFV.46.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

Sesja nr IV z dnia 28 stycznia 2019 r.

 1. PDFIV.29.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd.pdf
 2. PDFRoztrzygnięcie Wojewody Opolskiego dot. części Uchwały nr IV.29.2019.pdf
 3. PDFIV.30.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup platformy (...).pdf
 4. PDFIV.31.2019 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu w Gminie Ujazd na lata 2019-2023.pdf
 5. PDFIV.32.2019 w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.pdf
 6. PDFIV.33.2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.pdf
 7. PDFIV.34.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.pdf
 8. PDFIV.35.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf
 9. PDFIV.36.2019 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 10. PDFIV.37.2019 w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd” i „Honorowy Obywatel Gminy Ujazd”.pdf
 11. PDFIV.38. 2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 2019 rok.pdf

 

2018 rok

Sesja nr III z dnia 20 grudnia 2018 r.

 1. PDFIII.19.2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.pdf
 2. PDFIII.20.2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 3. PDFIII.21.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2019 rok.pdf
 4. PDFIII.22.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności ....pdf
 5. PDFIII.23.2018 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ....pdf
 6. PDFIII.24.2018 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.pdf
 7. PDFIII.25.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej.pdf
 8. PDFIII.26.2018 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2018 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.pdf
 9. PDFIII.27.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf
 10. PDFIII.28.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
   

Sesja nr II z dnia 27 listopada 2018 r.

 1. PDFII.4.2018. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.pdf
 2. PDFII.5.2018. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf
 3. PDFII.6.2018. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki.pdf
 4. PDFII.7.2018. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych.pdf
 5. PDFII.8.2018. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.pdf
 6. PDFII.9.2018. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.pdf
 7. PDFII.10.2018. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf
 8. PDFII.11.2018. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki.pdf
 9. PDFII.12.2018. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych.pdf
 10. PDFII.13.2018. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.pdf
 11. PDFII.14.2018. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu.pdf
 12. PDFII.15.2018. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku.pdf
 13. PDFII.16.2018. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf
 14. PDFII.17.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 15. PDFII.18.2018. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina św. Anny.pdf
   

Sesja nr I z dnia 19 listopada 2018 r.

 1. PDFI.1.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe.pdf
 2. PDFI.2.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe.pdf
 3. PDFI.3.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe.pdf
Metryczka
 • wytworzono:
  29-11-2018
  przez: Roman Więcek
 • opublikowano:
  29-11-2018 11:10
  przez: Roman Więcek
 • zmodyfikowano:
  30-05-2019 14:38
  przez: Ewa Adamczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 2762
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 487 50
fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
Konto bankowe: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×