Gmina Ujazd

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r zadania z zakresu pomocy społecznej.

OGŁOSZENIE
o otwartym konkursie ofert
 
Działając na  podstawie  art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450)
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dla mieszkańców Gminy Ujazd, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, w miejscu zamieszkania.
 
I.  Rodzaj zadania:
Świadczenie w okresie od stycznia 2019 r. do  grudnia 2019 r.:
 1. usług opiekuńczych, 
 2. specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 3. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- dla mieszkańców Gminy Ujazd, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, w miejscu zamieszkania.
Zakres usług opiekuńczych obejmuje: pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza oraz zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.
Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, kwalifikacje osób je świadczących określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zmianami).
 
II. Podmioty uprawnione do złożenia oferty na wykonywanie zadań, o których mowa w cz. I:
Zadanie może być wykonywane przez  podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450) -  prowadzące działalność z  zakresu  pomocy społecznej.

III. Wysokość środków publicznych na realizację zadania:
 1. Na podstawie  projektu budżetu Gminy Ujazd na 2019 r. - dotacja na realizację zadania wynosi:  25.000,00 zł – usługi opiekuńcze, 0 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze.  Zastrzega się zmianę wysokości dotacji na 2019 rok w przypadku wystąpienia niedoborów, poprzez dokonanie  zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. 
 2. Przewidywana ilość godzin  usług opiekuńczych w roku 2019 wynosi ok. 1200, w tym nie przewiduje się  specjalistycznych usług opiekuńczych.  Rzeczywista liczba godzin zlecanych do realizacji zależna będzie od faktycznego zapotrzebowania na tę formę pomocy.
IV.  Informacje o zrealizowanym w 2017 r. i roku bieżącym zadaniu tego samego rodzaju, koszcie jego realizacji przy udziale podmiotów uprawnionych, z uwzględnieniem dotacji przekazanej tym podmiotom:
 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2018 r. wynosi:

  20 000 zł - w zakresie świadczenia usług opiekuńczych - realizator zadania Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opolu  Stowarzyszenie Charytatywne (PKPS),
   
 2. Wysokość środków wykorzystanych na realizację zadania w 2017 r. wyniosła:

  19 629,00 zł - w zakresie świadczenia usług opiekuńczych - realizator zadania Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opolu  Stowarzyszenie Charytatywne (PKPS),

  0 zł – w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych – realizator zadnia Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opolu Stowarzyszenie Charytatywne (PKPS).
V. Warunki przyznania dotacji.
 
 1. Warunkiem przyznania dotacji jest wybór oferty przez organ ogłaszający otwarty konkurs ofert i podpisania umowy o realizację zadania.
 2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1  do  Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej  z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 19.08.2016 r. Poz. 1300).
 3. Do oferty należy dołączyć:
  aktualny opis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
 4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
VI. Termin i warunki realizacji zadań:
 1. Termin realizacji zadań, o których mowa w cz. I ustala się na okres od stycznia 2019 r. do  grudnia 2019 r.
 2. Zadania z zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z  zaburzeniami psychicznymi, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci specjalnej troski oraz świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych będą wykonywane w miejscu zamieszkania osoby, dla której uprawnienie do świadczeń w odpowiednim wymiarze ustali decyzją administracyjną Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.
 3. Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci specjalnej troski może być powierzone wyłącznie osobom posiadającym kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz.1598 z późniejszymi zmianami).
VII. Termin składania ofert
 
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 grudnia 2018 r. do godz. 9.00  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe, 47-143 Ujazd ul. Sławięcicka 19 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty) w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych w 2019 r.” na w/w adres.
 
VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
 1. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 28 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe.
 2. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe oraz na stronie BIP Gminy Ujazd.
 3. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.
 4. Przy wyborze oferty uwzględnione zostaną następujące kryteria:
  formalne – do udziału w konkursie ofert dopuszczone zostaną tylko podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, które złożą oferty wraz z załącznikami w terminie określonym w ogłoszeniu,
  merytoryczne – komisja konkursowa dokona oceny złożonej oferty uwzględniając:
  • cenę usługi za 1 godzinę,
  • doświadczenie w realizacji tego rodzaju zadania
  • realizację zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymywanych na ten cel środków,
  • posiadane zasoby rzeczowe i kadrowe zapewniające realizację zadania.
 5. Oferty sporządzone wadliwie, lub niekompletnie, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji zostaną odrzucone.
 6. Konkurs będzie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
 7. Z wyłonionym podmiotem w drodze otwartego konkursu ofert zostanie zawarta umowa o realizację zadania.
IX. Ogłoszenie o konkursie ofert znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ujazd: bip.ujazd.pl, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe  ul.  Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd.
 

Danuta Ogaza 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe
 
 
 
Ujazd, dnia 07.12.2018 r.
Metryczka
 • wytworzono:
  07-12-2018
  przez: Roman Więcek
 • opublikowano:
  07-12-2018 12:10
  przez: Roman Więcek
 • zmodyfikowano:
  07-12-2018 12:22
  przez: Roman Więcek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 298
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 487 50
fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
Konto bankowe: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×