Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2018-2023

 

2018

PDF0050.1.2018 w spr. powołania zastępcy Burmistrza oraz ustalenia jego wynagrodzenia.pdf
PDF0050.2.2018 w spr. określenia zakresu zadań i odpowiedzialności oraz upoważnień Zastępcy Burmistrza Ujazd.pdf
PDF0050.3.2018 w spr. ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF0050.4.2018 w spr. zmiany planów finansowych na 2018 rok.pdf
PDF0050.5.2018 w spr. zmianiające zarządzenie nr 0050.317.2018 z dnia 16.11.2018r. w spr. zmian budżetu gminy na 2018 rok.pdf
PDF0050.5a.2018 w spr. zmiany planów finansowych na 2018r..pdf
PDF0050.6.2018 w spr. otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDF0050.7.2018 w spr. sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 9 mieszczącego sie w budynku przy ul. 1 Maja 13 w Ujeździe stanowiącego własność Gminy Ujazd.pdf
PDF0050.8.2018 w spr. sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 8 mieszczącego sie w budynku przy ul. 1 Maja 13 w Ujeździe stanowiącego własność Gminy Ujazd.pdf
PDF0050.9.2018 w spr. powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na wykonanie zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF0050.11.2018 w spr. udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczenia woli w imieniu Burmistrza Ujazdu w zakresie zarządu mieniem Gminy, objetych statututowymi zadaniami Żłobka Publicznego w Ujeździe.pdf
PDF0050.12.2018 w spr. powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kuultury fizycznej.pdf
PDF0050.13.2018 w spr. zmian budżetu gminy na 2018 rok.pdf
PDF0050.14.2018 w spr. zmiany planów finansowych na 2018 rok.pdf
 

2019

PDF0050.15.2018 w spr. zmiany planów finansowych na 2018 rok.pdf
PDF0050.16.2018 w spr. zmiany Zarzadzenia Burmsitrza Ujazdu nr 0050.9.2018.pdf
PDF0050.17.2018 w spr. powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDF0050.18.2019 w spr. przekazania planów finansowych.pdf
PDF0050.18.2019 c.d..pdf
PDF0050.20.2019 w spr. ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 20192020.pdf
PDF0050.21.2019 w spr. ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019-2020 do klas pierwszych szkół podstawowych.pdf
PDF0050.22.2019 w spr. ustalenia na rok 2019 planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gmine Ujazd.pdf
PDF0050.23.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf
PDF0050.24.2019 w spr. wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Burmiistrza Ujazdu z dnia 28.09.2017r. w spr. ustalenia wysokości stawek czynszu za wydzierżawienie lub najem mienia stanowiącego własność Gminy Ujazd.pdf
PDF0050.26.2019 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podsatwowej w Olszowej.pdf
PDF0050.27.2019 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie.pdf

PDF0050.29.2019 w spr. zmiany planów finansowych.pdf
PDF0050.30.2019 w spr. nabycia dz. 348,354,355 o łacznej pow. 0,0414 ha połozonej w Starym Ujeździe.pdf
PDF0050.31.2019 w spr. zmiany planów finansowych.pdf
PDF0050.32.2019 w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadezenia konkursu na stanowisko dyrektora PSP w Olszowej.pdf
PDF0050.33.2019 w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadezenia konkursu na stanowisko dyrektora PSP w Jaryszowie.pdf
PDF0050.34.2019 w spr. ustalenia zasad obrotu drewnem pozyskanym z terenów będących własność Gminy Ujazd.pdf
PDF0050.35.2019 w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2018rok.pdf
PDF0050.35.2019 cd..pdf
PDF0050.36.2019 w spr. wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Ujazd przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie plakatow wyborczych.pdf
PDF0050.37.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf
PDF0050.38.2019 w spr. zmian budżetu gminy na 2019 rok.pdf
PDF0050.39.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf
PDF0050.40.2019 w spr. zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrekltora Publicznej Szkoły Podsatwowej w Olszowej.pdf
PDF0050.41.2019 w spr. zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podsatwoweej w.pdf
PDF0050.42.2019 w spr. sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 mi8eszczącego sie w budynku mieszkalnych wielorodzinnym.pdf
PDF0050.43.2019 w spr. ustalenia normy zużycia paliwa dla specjalistycznych pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego eksploatowanego ew jednostkach OSP,.pdf
PDF0050.44.2019 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy [polozonej w miejscowości Ujazd.pdf
PDF0050.45.2019 w spr. sprzedazy w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 9 mieszczącego sie w budynku przy Pl. 1 Maja 13.pdf
PDF0050.46.2019 w spr. sprzedazy w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 8 mieszczącego sie w budynku przy Pl. 1 Maja 13.pdf
PDF0050.47.2019 w spr. zmiany planow finansowych na 2019.pdf
PDF0050.48.2019 w spr. zmian budzetu gminy na 2019 rok..pdf
PDF0050.49.2019 w spr. zmiany planow finansowych na 2019 r..pdf
PDF0050.50.2019 w spr. ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.pdf
PDF0050.51.2019 w spr. powołania Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe.pdf
PDF0050.52.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf
PDF0050.53.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf
PDF0050.54.2019 w spr. ceny jednostkowej za usługę wywozu nieczystości płynnych za pomocą samochodu asenizacyjnego.pdf
PDF0050.55.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf
PDF0050.56.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf
PDF0050.57.2019 w spr. ustalenia normy zużycia paliwa dla specjalistycznych pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego eskploatowanego w jednostkach OSP na terenie Gminy Ujazd.pdf
PDF0050.58.2019 w spr. zmian budżetu gminy na 2019 rok.pdf
PDF0050.59.2019 w spr. zmiany planów finansowych.pdf

PDF0050.60.2019 w spr. realizacji zadania publicznego na zapewnieniu transportu i opieki na dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu.pdf
PDF0050.61.2019 w spr. zmiany planów finansowych.pdf
PDF0050.62.2019 w spr. wyznaczenia miejsc na terenie gminy Ujazd przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych,.pdf
PDF0050.63.2019 w spr. zmiany budżetu gminy na 2019 rok,.pdf
PDF0050.64.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf

PDF0050.65.2019 w spr. przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżet5u za I półrocze 2019r,.pdf
PDF0050.65.2019 cz. 2.pdf
PDF0050.66.2019 w spr.odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,.pdf
PDF0050.67.2019 w spr. udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnycvh w sprawach dodatków mieszkaniowych,.pdf
PDF0050.68.2019 w spr. wyznaczenia Pani Lucyny Wiśnia do zastepowania dyrektora PSP Olszowa na czas nieobecność dyrektora.pdf
PDF0050.69.2019 w spr. zaminy planów finansowych.pdf
PDF0050.70.2019 w spr. zmian budzetu gminy na 2019 rok,.pdf
PDF0050.71.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf
PDF0050.72.2019 w spr. okreslenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów,.pdf
PDF0050.73.2019 w spr. zmian budżetu na 2019 rok.pdf
PDF0050.74.2019 w spr. zmiany planów finansowych.pdf
PDF0050.75.2019 zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf
PDF0050.76.2019 w spr. ogłoszenia naboru kandydatów do pierwszej kadencji Gminnej Rady Seniorow w Ujeździe ....pdf
PDF0050.77.2019 w spe. zmian budżetu gminy na 2019 rok.pdf
PDF0050.78.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf

PDF0050.79.2019 w spr. zmian budżetu gminy na 2019 rok.pdf
PDF0050.80.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf
PDF0050.81.2019 w spr. zmian budżetu gminy na 2019 rok.pdf
PDF0050.82.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf
PDF0050.83.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf
PDF0050.84.2019 w spr. ustalenia procedury postępowania w zwiazku z przekazaniem przez banki informacją o rozwiązaniu lub wygaśnieciu rachunku bankowego.pdf
PDF0050.85.2019 spr. ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 201.pdf
 

PDF0050.86.2019 w spr. zmian budżetu gminy na 2019 rok.pdf
PDF0080.87.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf
PDF0050.88.2019 w spr. ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podsatwowych prowadzonych przez Gmine Ujazd na rok szkolny 2019-2020.pdf
PDF0050.89.2019 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sparzedaży, położonych w miejscowości Ujazd.pdf
PDF0050.90.2019 w spr. ogłoszenia dodatkowego naboru kandydatów do pierwszej kadencji Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe.pdf
PDF0050.91.2019 w spr. perzedłożenia projketu uchwały budżetowej na 2020 rok.pdf
PDF0050.91.2019 cd,.pdf
PDF0050.91.209 cd..pdf
PDF0050.92.2019 w spr. przedłożenia projketu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ujazd na lata 2020-2026.pdf
PDF0050.93.2019 w spr. zmian budżetu gminy na 2019 rok.pdf
PDF0050.94.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf
PDF0050.95.2019 w spr. ogłoszenia składu osobowego Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe.pdf