Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe

Termin: 25.03.2019, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wygłoszenie prelekcji przez Strażaka Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Op. dot. zagadnień związanych z pożarami sadzy w przewodach kominowych, instalowania czujek czadu i dymu.
 4. Spotkanie z przedstawicielem Związku Międzygminnego „Czysty Region”.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 6. Informacja o pracy Burmistrza.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Ujazd

   PDFProjekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Ujazd.pdf (443,85KB)

  2. przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019 – 2021,

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny..pdf (254,56KB)

   PDFGMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2019-2021. projekt.pdf (606,31KB)

  3. udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie lub budowie źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Ujazd,

   PDFProjekt uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji.pdf (470,42KB)

  4. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej,

   PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej..pdf (233,97KB)

  5. określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy,

   PDFProjekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy..pdf (360,37KB)

  6. szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty,

   PDFProjekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich (...).pdf (302,38KB)

  7. nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd”,

   PDFProjekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Ujazd.pdf (267,13KB)

  8. nadania tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Ujazd”,

   PDFProjekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Ujazd.pdf (267,38KB)

  9. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 r.,
  10. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ujazd za 2018 rok.
 10. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatków poniesionych na funkcjonowanie funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw w gminie Ujazd.
 11. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
 12. Interpelacje i wolne wnioski.
 13. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie posiedzenia.