Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

 

 

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn

Nr umowy: RPOP.05.01.00-16-0016/16-00

Sygnatura akt: GT.271.3.2019                                        

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2018 r. poz. 1986)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

Dla zadania inwestycyjnego pn.: „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” ; Etap I  - Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe

 

Termin wykonania:           30.08.2019 r.

Termin składania ofert :  08.04.2019 r. ,   godz. 9:00

Termin otwarcia ofert:    08.04.2019 r. ,   godz. 9:15

Okres związania ofertą:   30 dni

 

CPV:  45000000-7 Roboty budowlane; 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu; 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg; 45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego; 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne; 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

PDFogłoszenie o zamówieniu-22.03.2019.pdf (393,66KB)
ZIPPark_PDF-projekt.ZIP (20,58MB)
DOCSIWZ +ZAŁĄCZNIKI -PARK - 20.03.2019.doc (2,21MB)
PDFUMOWA- wzór-20.03.2019.pdf (523,03KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert-08.04.2019r.pdf (67,52KB)
PDFUnieważnienie postępowania-15.04.2019.pdf (54,83KB)