Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

1/2019 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Referacie Spraw Obywatelskich i Obronnych

Ogłoszenie o naborze Nr 1/2019
01 lipca 2019r.
na podstawie art. 13  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 roku, poz.1260)

BURMISTRZ UJAZDU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w referacie spraw obywatelskich i obronnych

Wymiar 1 etat
Nazwa i adres jednostki:
Urząd Miejski w Ujeździe
ul. Sławięcicka 19  47-143  Ujazd
 
 1. Wymagania niezbędne:
  1
  ) obywatelstwo Polskie
  2) posiadanie wykształcenia wyższego - prawo, administracja (preferowane w zakresie bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego)
  3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe,
  5) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku pracy.
  6) nieposzlakowana opinia, 
  7) bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
   
 2. Wymagania dodatkowe
  1) wskazane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych,
  2) znajomość przepisów dot. jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U z 2019, poz. 506), ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2018r , poz. 1459), Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 25 czerwca 2002 w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju ( Dz. U z 2002, Nr 96, poz. 850),  ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2018,poz. 1401), ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku  o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U z 2018 , poz. 620).
  3) dyspozycyjność,
  4) komunikatywność, samodzielność, umiejętność sprawnej organizacji pracy,
  5) prawo jazdy kategorii B.
   
 3. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1) Zarządzanie kryzysowe (m.in. realizacja zadań związanych z zapewnieniem procesu kierowania działaniami w zakresie monitorowania, analizowania i prognozowania rozwoju zagrożeń. Planowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń na terenie gminy, opracowywanie i przygotowywanie do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego, realizacja przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym, organizowanie szkoleń i treningów związanych z ww. tematyką).

  2) Obrona Cywilna (m. in. opracowywanie i aktualizacja planów OC, przygotowanie tworzenia i szkolenia formacji OC, zaopatrywanie w sprzęt i środki w zakresie OC, uczestniczenie w planowaniu, przygotowaniu i organizowaniu ewakuacji ludności na wypadek zdarzenia masowego).

  3) Sprawy obronne (m.in. opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, opracowywanie i aktualizowanie planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, opracowywanie i aktualizacja dokumentacji Stałego Dyżuru, prowadzenie spraw związanych z nakładaniem obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony).

  4) Ochrona przeciwpożarowa (m. in. zgłaszanie organom gminy potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie zapewnienia jednostkom ochotniczym straży pożarnych: środków alarmowania i łączności, pomieszczeń, wyposażenia, sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych, odzieży specjalnej i umundurowania oraz materiałów niezbędnych do konserwacji, eksploatacji i naprawy, środków transportowych do akcji ratowniczych i ćwiczeń; sprawowanie nadzoru nad działalnością statutową OSP; prowadzenie spraw zakupu i rozliczanie paliwa; rozliczanie kart drogowych kierowców OSP i ekwiwalentu członków OSP, ubezpieczania, szkolenia i nadzór nad badaniami lekarskimi strażaków ochotniczych straży pożarnych oraz ubezpieczenia samochodów pożarniczych; współdziałanie z komendantem Gminnym OSP).

  5) Zastępstwo w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych.
   
 4. Wymagane dokumenty:
  - podanie o przyjęcie na stanowisko,
  - CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
  - list motywacyjny;
  - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę
  - kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
  - oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska,
  - oświadczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli takowe posiada)
  - oświadczenie o niekaralności (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
  - oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu.
  -  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
   
 5. Inne informacje:
Planowane zatrudnienie 28 wrzesień 2019 rok. Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Ujazdu. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na wolne stanowisko pracy w referacie spraw obywatelskich i obronnych”  osobiście w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19 , 47-143 Ujazd, pokój Nr 7,w terminie do dnia 12 lipca 2019. do godziny 13-tej lub przesłać pocztą na w/w adres. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ujazd.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Ujeździe.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z  uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008. o pracownikach samorządowych.”
 
 
(-) Burmistrz Ujazdu
Hubert Ibrom
 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  02-07-2019
  przez: Roman Więcek
 • opublikowano:
  02-07-2019 13:05
  przez: Roman Więcek
 • zmodyfikowano:
  02-07-2019 13:21
  przez: Roman Więcek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 1104
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl