Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GT.7011.3.2019                                                                                                 Ujazd, dnia 23.07.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prowadzone na podstawie regulaminu wewnętrznego UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Dotyczy : „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla poprawy gospodarki wodnej w miejscowości Ujazd”

Uwaga zmiana.

Termin wykonania:   do dnia 02.12.2019 r. z podziałem na etapy:

a) wykonanie i przedłożenie Zamawiającemu kompletnego programu funkcjonalno-użytkowego w ilości – 5 (pięć) egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.08.2019 r.,

b) wykonanie i przedłożenie Zamawiającemu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia opracowanej zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. - Dz. U. 2018 poz.2081) - w nieprzekraczalnym terminie do dnia  02.12.2019 r.

Termin składania ofert :  31.07.2019 r. ,   godz. 10:00

Okres związania ofertą:   30 dni

CPV: 

KOD CPV: 71320000-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

PDFGT.7011.3.2019-ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf (940,42KB)
DOCXZAPYTANIE OFERTOWE - PFU- ZAŁĄCZNIKI.docx (36,09KB)
PDFOdpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji-25.07.2019.pdf (55,31KB)
ZIPdokumenty dla istniejacych urządzeń, badania wody.zip (1,02MB)
PDFOdp.na zapytanie-26.07.2019.pdf (82,30KB)
DOCXZAPYTANIE OFERTOWE - PFU- ZAŁĄCZNIKI — zmiana-26.07.2019.docx (37,43KB)
PDFOdp.na zapytanie-29.07.2019.pdf (54,12KB)
DOCXpopr.załacznik nr 2-29.07.2019.docx (21,08KB)
PDFProtokół z wyboru oferty-01.08.2019.pdf (75,67KB)