Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

2/2019 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Ogłoszenie o naborze Nr 2/2019
23 sierpnia 2019r.
na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 roku, poz.1260)

BURMISTRZ UJAZDU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Wymiar czasu pracy 1 etat
Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe
ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd
 
 1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: administracja, prawo, polityka społeczna, politologia, socjologia, praca socjalna itp.
2) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507),
3) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 4-letni staż pracy w pomocy społecznej,
4) obywatelstwo polskie
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) nieposzlakowana opinia
8) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku pracy.
 
 1. Wymagania dodatkowe

  1) znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania narkomanii, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, prawa rodzinnego i opiekuńczego, Karty Dużej Rodziny, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych, samorządu gminnego, ochrony danych osobowych,
  2) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz gospodarką finansową jednostki,
  3) umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
  4) doświadczenie w pracy w sektorze publicznym,
  5) komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, sumienność, zdolność analitycznego myślenia, rzetelność,
  6) odporność na stres,
  7) posiadanie dobrej praktycznej znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office (WORD, EXCEL),
  8) prawo jazdy kat. B.
   
 2. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1) realizacja zadań statutowych OPS w Ujeździe
  2) realizacja zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w sprawach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej,
  3) organizowanie i nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania OPS i „Domu Seniora” zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym sprawowanie kontroli zarządczej,
  4) reprezentowanie OPS na zewnątrz oraz wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników OPS i „Domu Seniora”,
  5) organizacja pracy socjalnej ośrodka pomocy społecznej,
  6) prowadzenie spraw i podejmowanie decyzji związanych z funkcjonowaniem OPS,
  7) współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań społecznych,
  8) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach objętych zakresem działania OPS w ramach posiadanych upoważnień,
  9) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność OPS, w tym unijnych
  10) przygotowywanie projektów uchwał oraz materiałów na Komisje i Sesje Rady Miejskiej,
  11) analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
  12) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
  13) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych przy ścisłej współpracy ze Skarbnikiem Gminy Ujazd i Głównej Księgowej OPS.
   
 3. Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na stanowisko,
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę
 • kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska,
 • oświadczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli takowe posiada)
 • oświadczenie o niekaralności (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu.
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 1. Warunki pracy

  1) stanowisko: administracyjne, kierownicze,
  2) wymiar czasu pracy: pełny etat (umowa o pracę) od 01.10.2019 r. W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, pierwszą umowę zawiera się na czas określony 6 miesięcy.
  3) stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz bezpośrednim kontaktem z klientami OPS oraz wyjazdami służbowymi.
   
 2. Inne informacje:

  Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Ujazdu.

  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej” osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, pokój Nr 7, w terminie do dnia 6 września 2019. do godziny 11-tej lub przesłać pocztą na w/w adres. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ujazd.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Ujeździe.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008. o pracownikach samorządowych.”
 
Burmistrz Ujazdu
(-) Hubert Ibrom
Metryczka
 • wytworzono:
  24-08-2019
  przez: Roman Więcek
 • opublikowano:
  24-08-2019 11:31
  przez: Roman Więcek
 • zmodyfikowano:
  24-08-2019 11:49
  przez: Roman Więcek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 569
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl