Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany MPZP części obszaru SAG obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice

  Ujazd, dnia 18 września 2019 r. 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Burmistrz Ujazdu odstępuje od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 w.w. ustawy, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy.

Burmistrz Ujazdu sporządził uzasadnienie zawierające informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, a następnie wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich o uzgodnienie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice.

W odpowiedzi na wniosek:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem z dnia 20.08.2019 r. (znak WOOŚ.411.3.10.2019.MO) uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej zmiany planu.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich pismem z dnia 23.08.2019 r. (znak NZ.4311.2.6.2019.AS) uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej zmiany planu.

Biorąc pod uwagę otrzymane uzgodnienia oraz uzasadnienie zawierające informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, Burmistrz Ujazdu uznaje, że realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko oraz odstępuje od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice.

Z dokumentacją sprawy oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o uwarunkowaniach można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, w godzinach pracy urzędu.

 

                                                                                                          Burmistrz Ujazdu

                                                                                                          (-) Hubert Ibrom