Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

3/2019 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Referacie gospodarki gruntami, planowania przestrzennego, ochrony środowiska i działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze Nr 3/2019
26 września  2019r.
na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 roku, poz.1282)

BURMISTRZ UJAZDU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
do Referatu gospodarki gruntami, planowania przestrzennego, ochrony środowiska i działalności gospodarczej.
 
Wymiar czasu pracy 1 etat
Nazwa i adres jednostki:
Urząd Miejski w Ujeździe  w Ujeździe
ul. Sławięcicka 19  47-143  Ujazd
 
1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: administracja lub pokrewny,
 2. co najmniej 3-letni staż pracy na  stanowisku administracyjno - biurowym,
 3. obywatelstwo polskie
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia
 7. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku pracy.
2. Wymagania dodatkowe
 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu pracy jednostek samorządu terytorialnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustaw: o finansach publicznych, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, Prawo wodne, Prawo łowieckie, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 2. doświadczenie w pracy w sektorze publicznym,
 3. komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, sumienność, zdolność analitycznego myślenia, rzetelność,
 4. odporność na stres,
 5. posiadanie dobrej praktycznej znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office (WORD, EXCEL),
 6. prawo jazdy kat. B.
3. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. prowadzenie systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 2. prowadzenie procedury wydawania, cofania i wygaszania zezwoleń oraz naliczanie opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych,
 3. gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym,
 4. prowadzenie ewidencji  obiektów świadczących usługi hotelarskie,
 5. opracowywanie Planu Operacyjnego Ochrony przed Powodzią,
 6. pomoc w organizacji prac związanych ze zwalczaniem skutków powodzi,
 7. pozwolenia wodnoprawne,
 8. opracowywanie  i realizacja zadań wskazanych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 9. gospodarka ściekowa,
 10. ewidencjonowanie kół łowieckich i obszarów ich działania (obszary łowieckie),
 11. zatwierdzanie rocznych planów łowieckich,
 12. szacowanie szkód rolnych,
 13. ochrona roślin uprawnych przed chorobami i szkodnikami,
 14. współpraca ze Związkiem Międzygminnym „Czysty Region” z Kędzierzyna-Koźla,
 15. współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe.
4. Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na stanowisko,
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę
 • kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska,
 • oświadczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli takowe posiada),
 • oświadczenie o niekaralności (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia  zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
5. Warunki pracy
 1. praca biurowa, okresowo praca w terenie bez względu na aktualne warunki terenowe i atmosferyczne,
 2. wymiar czasu pracy: pełny etat (umowa o pracę)  od 11 stycznia 2020 r. W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, pierwszą umowę zawiera się na czas określony 6 miesięcy.
 3. stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin oraz bezpośrednim kontaktem z klientem.
6.Inne informacje:
 
Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Ujazdu.
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na wolne stanowisko pracy do referatu gospodarki gruntami, planowania przestrzennego, ochrony środowiska i działalności gospodarczej” osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, pokój Nr 7, w terminie do dnia 9 października 2019 do godziny 11-tej lub przesłać pocztą na w/w adres. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ujazd.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Ujeździe.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008. o pracownikach samorządowych.”
 
Burmistrz Ujazdu
Hubert Ibrom
Metryczka
 • wytworzono:
  27-09-2019
  przez: Piotr Magdziak
 • opublikowano:
  27-09-2019 09:20
  przez: Piotr Magdziak
 • zmodyfikowano:
  27-09-2019 09:37
  przez: Piotr Magdziak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 741
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl