Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

 

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn, Nr umowy: RPOP.05.01.00-16-0016/16-00

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

Dla zadania inwestycyjnego pn.:

„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”

Etap I  - Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe

(II postępowanie)

Termin wykonania:               29.05.2020 r.

ZMIANA !

BYŁO:

Termin składania ofert :      04.11.2019 r. ,   godz. 8:00

Termin otwarcia ofert:        04.11.2019 r. ,   godz. 8:20

JEST:

Termin składania ofert :      05.11.2019 r. ,   godz. 8:00

Termin otwarcia ofert:        05.11.2019 r. ,   godz. 8:20

Okres związania ofertą:      30 dni

CPV:  45000000-7 Roboty budowlane; 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu; 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg; 45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego; 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne; 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych


PDFogłoszenie o zamówieniu-15.10.2019.pdf (403,28KB)

DOCXSIWZ_IDW_park w Ujeździe.docx (142,93KB)
PDFIPU_park w Ujeździe.pdf (585,05KB)
ZIPPark_PDF-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEDMIARY,.ZIP (20,58MB)

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ, ZMIANA SIWZ

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia-28.10.2019.pdf (199,44KB)
PDFPytania i odpowiedzi do SIWZ-28.10.2019.pdf (574,09KB)
DOCXSIWZ_IDW_park w Ujeździe- zmiana 28.10.2019.docx (145,06KB)
DOCXIPU_park w Ujeździe-zmiana 28.10.2019.docx (97,30KB)
XLSXWZÓR- HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY.xlsx (13,32KB)
 

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-05.11.2019.pdf (71,68KB)
PDFINFORMACJA O WYBORZE OFERTY-BIP-14.11.2019.pdf (765,01KB)
 

Zamawiający koryguje zauważoną omyłkę pisarską. Omyła nie pociąga za sobą żadnych negatywnych skutków dla budżetu UE, nie powoduje naruszenia przepisów Pzp i nie miała wpływu na wybór wykonawcy.

PDFZmiana ogłoszenia o zamówieniu_omyłka pisarska_ -PARK- 22.05.2023.pdf (79,57KB)