Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku

ZARZĄDZENIE 0050.99.2019
Burmistrza Ujazdu
z dnia 27 listopada 2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w roku 2020.
 
Na podstawie art. 5 ust.  1,  art. 11 ust 1 i 2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zmianami/ oraz Uchwały Nr XIV.111.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
postanawiam:

§ 1
 
 1. Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
 2. Ogłoszenie konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Ujazdu
Hubert Ibrom
 
 

Załącznik Nr 1

BURMISTRZ UJAZDU

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizacje przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2020
 
USŁUGI PIELĘGNACYJNE W ŚRODOWISKU DOMOWYM I REHABILITACJA OSÓB CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SAMOTNYCH I STARSZYCH
 
I. Rodzaj zadania.
 1. Przedmiotem konkursu jest zadanie polegające na realizacji usług pielęgnacyjnych w środowisku domowym i rehabilitacji osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych, obejmujących w szczególności:
  a) domową opiekę pielęgnacyjną nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi oraz opiekę paliatywną,
  b) ambulatoryjną i domową terapię i rehabilitację leczniczą osób chorych i niepełnosprawnych,
  c) wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla chorego w domu,
  d) usługi zabiegowe, higieniczno-pielęgnacyjne, diagnostyczne, usługi w zakresie opieki paliatywnej, promocji zdrowia, działalność edukacyjną i profilaktykę.
 2. W konkursie mogą brać udział:
  a) organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
  b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia - zwane dalej podmiotami uprawnionymi.
 3. Warunki, które musza spełniać podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-2:
  a) Oferent musi posiadać możliwości organizacyjne, kadrowe oraz odpowiednie doświadczenie.
  b) Oferent musi posiadać odpowiednią bazę lokalową na terenie Gminy.
II. Wysokość publicznych środków przekazanych na realizacje zadania
 
Całkowita kwota dotacji przewidziana w projekcie budżetu na realizację zadania objętego konkursem wynosi 130 000 zł (słownie sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100 gr.).
 
III. Warunki przyznania dotacji
 1. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  a) ocena możliwości realizacji zadań przez podmiot
  b) zadeklarowana przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale  których podmiot uprawniony ma realizować zadanie
  c) ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w realizacji do zakresu rzeczowego zadania
  d) zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania
  e) analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotu uprawnionego w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków
  f) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań
 2. Konkurs będzie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
 3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
  a
  ) przygotowane na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami
  b) prawidłowo wypełnione
  c) zawierające komplet niezbędnych załączników
  d) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym
IV. Termin i warunki realizacji zgłoszonego zadania
 1. Działania będą realizowane w terminie: od stycznia do grudnia 2020 r.
 2. Miejscem realizacji jest Gmina Ujazd.
 3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi przepisami.
 4. Zadanie należy realizować w taki sposób by działaniami objęta była jak największa liczba osób starszych i chorych.
 5. Zabiegi rehabilitacyjne powinny być świadczone w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach miedzy 8.00-18.00.
 6. Czynności w domu pacjenta powinny być świadczone codziennie bez ograniczeń czasowych według występujących potrzeb.
 7. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
V. Termin i warunki składania ofert
Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia z dnia 24 sierpnia 2018 r. /Dz. U. z 2018 r. poz. 2057/ w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na adres: Urząd Miejski w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia”  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2019 r. do godziny 10.00.
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie, zgodnie z uwzględnieniem zasad zawartych w Ustawie dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.)
 2. Oceny wyboru oferty dokona Komisja powołana przez Burmistrza Ujazdu.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 30 grudnia 2019 r. o godzinie 12.00.
 4. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 5. Podstawą wypłaty dotacji jest umowa zawarta pomiędzy podmiotem a Burmistrzem Ujazdu, która określi szczegółowe zasady realizacji i rozliczenia zadania.
VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2018 wyniosła 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
Wysokość przyznanej dotacji w roku 2019 wyniosła 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100).
 
VIII. Wymagane załączniki
Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności  /ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia/.

IX. Ogłoszenie o konkursie ofert znajduje się na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej Gminy Ujazd: bip.ujazd.pl jak również na tablicy ogłoszeń w  budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd.

BURMISTRZ UJAZDU
Hubert Ibrom