Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

XV Sesja RM

Termin: 16.12.2019, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe,

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany statutu OPS - poprawiona.pdf

  2. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2020 rok,

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2020 rok.pdf

  3. zmiany uchwały nr III.23.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,

   PDFProjekt uchwał w sprawie zmiany uchwały o usługach opiekuńczych (...).pdf

  4. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego,

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.pdf

  5. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

   PDFProjekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf

   PDFmapka zapłotna.pdf

  6. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego,

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.pdf

   PDFUzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.pdf

  7. udzielenia pomocy finansowej Gminie Bierawa

   PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bierawa.pdf

  8. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok,

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf

   PDFUzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej budżet na 2019 rok.pdf

  9. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok,

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

 6. Uchwalenie budżetu Gminy Ujazd na 2020 rok.
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,

   PDFProjekt uchwały budżetowej na 2020 rok.pdf

   PDFUzasadnienie do projektu na 2020 rok.pdf

  2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,

   PDFUchwała nr 453 2019 nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.pdf

   PDFUchwała nr 454 2019 nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.pdf

  3. przedstawienie opinii i wniosków Komisji R.M.,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały budżetowej.
 7. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2026.
  1. odczytanie projektu uchwały,

   PDFProjekt Weloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026.pdf

  2. odczytanie opinii RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej,

   PDFUchwała nr 455 2019 nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf

  3. głosowanie uchwały.
 8. Interpelacje i wolne wnioski.
 9. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej.
 10. Sprawy różne.
Metryczka
 • wytworzono:
  11-12-2019
  przez: Monika Krahl
 • opublikowano:
  11-12-2019 08:46
  przez: Monika Krahl
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 489
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl