Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Ujazd w 2020 roku

I. Informacje ogólne
  1. Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze. zm.) Burmistrz Ujazdu zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwane dalej „kandydatami”, na członków komisji konkursowych  w 2020 r.  oceniających oferty zgłoszone w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy.
  2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróżny za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.
II. Wymagania:
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
  1. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
  2. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
III. Zadania komisji konkursowej określone są w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz w  pkt. X Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego      i   o   wolontariacie stanowiącego załącznik do  Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XIV.111.2019 z dnia 25 listopada 2019 r.

IV. Składanie dokumentów:
Prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur w terminie do 20 grudnia 2019 r. na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Zgłoszenia należy złożyć w kopercie oznaczonej – „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Ujazd w 2020 r.” do Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd.
 
Danuta Ogaza – Sekretarz Gminy