Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

         „Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz”

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

- INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY (IDW)-

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2019 r. poz. 1843)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

 

Dla zadania inwestycyjnego pn.:„Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz”

Etap II – budowa skrzyżowania DK 88 z drogą gminną nr 105776 O oraz budowa drogi gminnej nr 105776 O – ul. Europejska

 

Termin wykonania:               31.07.2020 r.

Termin składania ofert :      08.01.2020 r. ,   godz. 8:00

Termin otwarcia ofert:         08.01.2020 r. ,   godz. 9:00

Okres związania ofertą:      30 dni

 

CPV:  45000000-7 Roboty budowlane; 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych; 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg; 45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji; 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków; 45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 45316000-5 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

 

PDFogłoszenie o zamówieniu-19.12.2019.pdf (408,82KB)
DOCXSIWZ_IDW_DG+RONDO-12.2019.docx (162,62KB)
PDFSIWZ_IPU_DG+RONDO-12.2019.pdf (619,97KB)
XLSXzał. nr 10 do SIWZ-WZÓR- HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY.xlsx (12,24KB)
ZIPDOKUMENTACJA PB,PRZEDMIARY,DECYZJE.zip (46,93MB)
ZIPDOKUMENTACJA PW.zip (40,49MB)
PDFInformacja z otwarcia ofert-08.01.2020.pdf (58,61KB)
PDFINFORMACJA O WYBORZEOFERTY-24.01.2020.pdf (67,40KB)