Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO I PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz .Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, z późn. zm.), (zwanego dalej RODO), informuję, że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Ujazdu, z siedzibą przy ulicy Sławięcickiej 19, 47-143 Ujazd, (tel. 77 404 87 50), email: burmistrz@ujazd.pl
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: email: it@ujazd.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu poboru podatku, zarachowania wpłaty, zaliczenia nadpłaty, zwrotu, windykacji i stosowania ulg w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym.
 4. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych są: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r., poz.900 ze zm.),ustawa z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1170 ze zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019r., poz. 1256 ze zm.), ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019r., poz. 888 ze zm.), ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019r., poz.1438 ze zm.), ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018r., poz.362 ze zm.)
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do celu poboru podatku, zarachowania wpłaty, zaliczenia nadpłaty, zwrotu, windykacji i stosowania ulg w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym.
 7. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.), przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działań archiwów zakładowych.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Pana/Pani adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano) może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających.