Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydanej decyzji

Strona archiwalna

 

RG.6220.4.2020                                                                          Ujazd, dnia 18 marzec 2020 r. 

 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.4.2020 z dnia 18 marzec 2020 roku

 

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 18 marca 2020 roku wydana została decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt skupu złomu” na działce nr 674/1 w miejscowości Zimna Wódka ze względu na niezgodność lokalizacji ww. przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach i dniach urzędowania.

                                                                                              

Okres publikacji: od 18-03-2020 r.  do 01-04-2020 r.  

 

                                                                                                                                         Burmistrz Ujazdu

                                                                                                                                        (-) Hubert Ibrom