Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie-Obwieszczenie

Strona archiwalna

 

RG.6220.8.2019                                                                       Ujazd,  dnia 19 marzec 2020 r.

                                                            

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam strony postępowania prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Centrum Logistycznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Sieroniowicach” że:

- uzyskano opinie od organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko:

  • pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4220.60.2020.BB z dnia 06 marca 2020 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 06.03.2020 r.), który wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  • pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich Nr NZ.4315.1.22.2019.AS z dnia 12.09.2019 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 17.09.2019 r.), w którym wyraził opinię o możliwości nie nakładania na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia;
  • pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr GL.ZZŚ.1.435.188.2019.TM z dnia 13 grudnia 2019 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 17.12.2019 r.), w którym wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki tej realizacji.

- po uzyskaniu w/w opinii od organów współuczestniczących w postępowaniu, Burmistrz Ujazdu jako organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, postanowieniem nr RG.6220.8.2019 z dnia 19 marca 2020 r., na które nie przysługuje zażalenie, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            W związku z powyższym strony mają możliwość wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, w godzinach urzędowania.  

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49§ 2 k.p.a.).

                                                                                             

                                                                                              Burmistrz Ujazdu

                                                                                              (-) Hubert Ibrom