Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

XVIII Sesja Rady Miejskiej

Termin: 30.03.2020, g. 10:00

Miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice,

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany mpzp części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice.pdf

   PDFZał nr 1 Rysunek planu mpzp SAG.pdf

   PDFZał.2 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu.pdf

   PDFZał.3 Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.pdf

   PDFUZASADNIENIE mpzp.pdf

  2. przejęcia wykonania zadania w zakresie utrzymania drogi serwisowej – łącznika dotychczasowego przebiegu DK nr 40 z planowaną do realizacji północną obwodnicą Kędzierzyna-Koźla i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia,

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia wykonania zadania w zakresie utrzymania drogi serwisowej.pdf

  3. uchylenia uchwały nr XLVIII.295.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu w Niezdrowicach,

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały (...) w sprawie szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w Domu dziennego Pobytu w Niezdrowicach..pdf

  4. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt....pdf

   PDFUzasadnienie ws. przyjęcia opieki nad zwiarzętami.pdf

  5. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Ujazd,

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf

   PDFUzasadnienie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń.pdf

  6. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 r.,
  7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ujazd za 2019 rok.
 8. Interpelacje i zapytania.

  PDFodpowiedź na interpelacje.pdf

 9. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.
Metryczka
 • wytworzono:
  20-03-2020
  przez: Monika Krahl
 • opublikowano:
  20-03-2020 08:04
  przez: Monika Krahl
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 314
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl