Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydanej decyzji nr RG.6220.8.2019

Strona archiwalna

 

RG.6220.8.2019                                                                          Ujazd, dnia 6 kwiecień 2020 r. 

 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.8.2019 z dnia 6 kwiecień 2020 roku

 

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 6 kwietnia 2020 roku na wniosek z dnia 23.08.2019 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 27.08.2019 r.) Centrum Wynajmu Nieruchomości 1 S.A. reprezentowanego przez Pana Marcina Jarosz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa Centrum Logistycznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Sieroniowicach” realizowanego na działkach o nr ew. 490/2, 491, 492/2, 493/2, 494/2, 495, 496/2, 497/2, 498, 499, 500/2 obręb Sieroniowice.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach i dniach urzędowania.                                                                                

Okres publikacji: od 06-04-2020 r. do 21-04-2020 r.  

 

                                                                                                                               Z up. Burmistrza

                                                                                                          (-) Katarzyna Tomczyk