Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2020 BURMISTRZA UJAZDU  z dnia 5 maja 2020 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy  w formie bezprzetargowej 

ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2020 BURMISTRZA UJAZDU 
z dnia 5 maja 2020 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy  w formie bezprzetargowej 
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471) oraz Uchwały nr XXXIII.196.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę nieruchomości własności Gminy Ujazd zarządzam co następuje:  
 
§ 1  Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w brzmieniu określonym  w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
 
 § 2 1. Wykaz o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe oraz na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 
2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie go  w gablocie  ogłoszeniowej sołectwa w danej miejscowości. 
 
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
                                                                                                                                       Burmistrz Ujazdu         
                                                                                                                                       (-) Hubert Ibrom