Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.96.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-11-2019

Zarządzenie Nr 0050.96.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 25-11-2019

w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 ,1815), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869,1622,1649, 2020) Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 301 442,74 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 10 885,50 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 10 885,50 zł § 0770. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w kwocie 10 885,50 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 280 850,00 zł. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 280 850,00 zł § 0310. Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 280 000,00 zł § 0910. w kwocie 850,00 zł
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 9 707,24 zł Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami w kwocie 9 707,24 zł.
§ 2460. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 707,24 zł § 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 280 000,00 zł. Dział 855 Rodzina w kwocie 280 000,00 zł Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 280 000,00 zł § 2700. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 280 000,00 zł § 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 37 560,00 zł OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 10 560,00 zł Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 10 560,00 zł § 2360. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 560,00 zł Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 10 000,00 zł § 4409. w kwocie 10 000,00 zł
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Dział 855 Rodzina w kwocie 17 000,00 zł Rozdział 85508 Rodziny zastępcze w kwocie 17 000,00 zł
§ 4330. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 000,00 zł § 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 59 002,74 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 9 707,24 zł . Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 9 707,24 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 9 707,24 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 11 735,50 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 11 735,50 zł § 4580. Pozostałe odsetki w kwocie 850,00 zł § 6690. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności , dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 10 885,50 zł OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 37 560,00 zł Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 11 000,00 zł § 4330. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 000,00 zł Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 10 560,00 zł § 2310. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 560,00 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 16 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł § 4400. w kwocie 10 000,00 zł
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
§ 5. Zmniejsza się budżet gminy po stronie rozchodów w kwocie 443 843,00 zł § 991. Udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 443 843,00 zł § 6. Zwiększa się budżet gminy po stronie rozchodów w kwocie 443 843,00 zł § 962. Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 443 843,00 zł § 7. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 5 400,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 4 000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 4 000,00 zł § 4590. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000,00 zł OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 1 400,00 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1 400,00 zł § 4120. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 400,00 zł § 8. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 5 400,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 4 000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 4 000,00 zł § 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 000,00 zł OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 1 400,00 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1 400,00 zł § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 400,00 zł § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.