Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050.101.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-11-2019r.

Zarządzenie Nr 0050.101.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 29-11-2019

w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696,1815 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje

§ 1. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 4 860,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 4 860,00 zł Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 200,00 zł § 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 200,00 zł Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 4 000,00 zł § 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 4 000,00 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 660,00 zł § 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 660,00 zł § 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 175 760,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno- Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 55 700,00 zł Rozdział 75023 Urzędu gmin ( miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 44 700,00 zł § 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 4 700,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 11 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł § 4380. Zakup usług obejmujący tłumaczenia w kwocie 1 000,00 zł § 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 114 600,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 94 000,00 zł PSP Ujazd § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 500,00 zł PSP Olszowa § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 000,00 zł § 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 300,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 5 700,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł § 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 400,00 zł Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 3 800,00 zł PSP Jaryszów § 4260. Zakup energii w kwocie 900,00 zł § 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 900,00 zł Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 9 200,00 zł PP Ujazd § 4260. Zakup energii w kwocie 2 200,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 7 600,00 zł PSP Olszowa § 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 500,00 zł PSP Jaryszów § 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 500,00 zł PP Ujazd § 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 600,00 zł OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 5 460,00 zł Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 200,00 zł § 4130. Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 200,00 zł Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 4 000,00 zł § 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1 260,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 660,00 zł § 4260. Zakup energii w kwocie 600,00 zł § 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 170 900,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno- Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 55 700,00 zł Rozdział 75023 Urzędu gmin ( miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 40 000,00 zł § 4210. Zakup materiałów i usług w kwocie 40 000,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 13 500,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 114 600,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 13 100,00 zł PSP Olszowa § 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł § 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł § 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 000,00 zł PSP Jaryszów § 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 800,00 zł § 4520. Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600,00 zł Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 17 200,00 zł PSP Jaryszów § 4520. Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 900,00 zł PSP Olszowa § 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 600,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 700,00 zł § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 67 100,00 zł PP Ujazd § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 000,00 zł § 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 900,00 zł § 4520. Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 200,00 zł § 4700. w kwocie 1 000,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 17 200,00 zł PP Ujazd
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 500,00 zł § 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 700,00 zł OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 600,00 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 600,00 zł § 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł § 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 40 173,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 5 000,00 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 5 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno- Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 33 173,00 zł Rozdział 75023 Urzędu gmin ( miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 33 173,00 zł § 4140. w kwocie 3 500,00 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
§ 4260. Zakup energii w kwocie 9 173,00 zł § 4360. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł § 4420. Podróż służbowe zagraniczne w kwocie 3 000,00 zł § 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 11 500,00 zł § 4700. w kwocie 2 000,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2 000,00 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 2 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł § 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 40 173,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 5 000,00 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 5 000,00 zł § 4210. Zakup materiałów i usług w kwocie 5 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno- Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 33 173,00 zł Rozdział 75023 Urzędu gmin ( miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 33 173,00 zł § 4210. Zakup materiałów i usług w kwocie 1 600,00 zł § 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 29 900,00 zł § 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 173,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2 000,00 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 2 000,00 zł § 4210. Zakup materiałów i usług w kwocie 2 000,00 zł § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom