Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-11-2018

Zarządzenie Nr 0050.4.2018

Burmistrza Ujazdu z dnia 28-11-2018

w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z 2018 r. poz. 62) Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 355 000,00 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 271 653,28 zł Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie w kwocie 271 653,28 zł § 0310. Wpływy z podatku od nieruchomości 271 653,28 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 73 541,12 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 73 541,12 zł § 2057. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit .a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 73 541,12 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 9 805,60 zł Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 9 805,60 zł § 2460. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 805,60 zł § 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 246 300,00 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 24 800,00 zł Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 800,00 zł § 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł § 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 400,00 zł § 4120. Składki na Fundusz Pacy w kwocie 1 000,00 zł § 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł § 4260. Zakup energii w kwocie 2 000,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł § 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł § 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł § 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł § 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 500,00 zł § 4700. w kwocie 1 000,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 182 900 ,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 57 500,00 zł Publiczna Szkoła Podstawowa – Jaryszów
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł § 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 000,00 zł § 4240. Zakup środków dydaktycznych w kwocie 6 000,00 zł Publiczna Szkoła Podstawowa – Olszowa § 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł § 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł § 4240. Zakup środków dydaktycznych w kwocie 1 000,00 zł § 4260. Zakup energii w kwocie 1 500,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 38 700,00 zł Publiczna Szkoła Podstawowa – Olszowa § 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł § 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 300,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł § 4240. Zakup środków dydaktycznych w kwocie 1 600,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł Publiczna Szkoła Podstawowa – Jaryszów § 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł § 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 300,00 zł Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 34 900,00 zł Publiczne Przedszkole - Ujazd § 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł § 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 900,00 zł § 4120. Składki na Fundusz Pacy w kwocie 550,00 zł § 4260. Zakup energii w kwocie 1 500,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 16 000,00 zł § 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł § 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł § 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 2 650,00 zł Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 6 800,00 zł Gminny Zarząd Oświaty § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł § 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 7 000,00 zł Publiczna Szkoła Podstawowa – Ujazd § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 13 500,00 zł Publiczna Szkoła Podstawowa – Ujazd § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł Publiczne Przedszkole – Ujazd § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł § 4700. w kwocie 500,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 7 000,00 zł Publiczna Szkoła Podstawowa – Ujazd
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych w kwocie 7 000,00 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 17 500,00 zł Publiczna Szkoła Podstawowa – Ujazd § 4240. Zakup środków dydaktycznych w kwocie 3 000,00 zł Publiczna Szkoła Podstawowa – Olszowa § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 500,00 zł Publiczna Szkoła Podstawowa – Olszowa Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 8 600,00 zł Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 8 600,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł § 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 600,00 zł § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 30 000,00 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 30 000,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł § 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 601 300,00 zł Gminny Zarząd Oświaty Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 4 000,00 zł Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 567 300,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 340 500,00 zł Publiczna Szkoła Podstawowa – Olszowa § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 000,00 zł § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł Publiczna Szkoła Podstawowa – Jaryszów § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł Publiczna Szkoła Podstawowa – Ujazd § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 270 000,00 zł § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 000,00 zł § 4120. Składki na Fundusz Pacy w kwocie 4 000,00 zł Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 78 800,00 zł Publiczna Szkoła Podstawowa – Jaryszów § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 000,00 zł § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 300,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł Publiczna Szkoła Podstawowa – Olszowa § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 000,00 zł § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł Publiczne Przedszkole – Ujazd Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 80 600,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 970,00 zł § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 750,00 § 4240. Zakup środków dydaktycznych w kwocie 500,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 900,00 zł § 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 480,00 zł Gminny Zarząd Oświaty Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 13 000,00 zł § 2900. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 13 000,00 zł Publiczna Szkoła Podstawowa – Ujazd Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 7 000,00 zł § 4700. w kwocie 7 000,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 14 100,00 zł Publiczna Szkoła Podstawowa – Ujazd
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 1 300,00 zł Publiczne Przedszkole – Ujazd § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 800,00 zł Publiczna Szkoła Podstawowa – Ujazd Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 33 300,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 400,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł § 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł § 4360. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 100,00 zł § 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł Gminny Zarząd Oświaty Dział 855 Rodzina w kwocie 30 000,00 zł Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 30 000,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł § 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 19 700,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 5 000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 5 000,00 zł § 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 13 200,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 13 200,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł § 4260. Zakup energii w kwocie 3 000,00 zł § 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł Gminny Zarząd Oświaty Dział 855 Rodzina w kwocie 500,00 zł Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 500,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1 000,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 1 000,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł Fundusz sołecki – Stary Ujazd § 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 19 700,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 5 000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 5 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 13 200,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 13 200,00 zł § 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 9 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 4 200,00 zł Gminny Zarząd Oświaty Dział 855 Rodzina w kwocie 500,00 zł Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 500,00 zł § 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1 000,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 1 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł Fundusz sołecki – Stary Ujazd § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom