Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr II.16.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018

Uchwała Nr II.16.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 27-11-2018

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U z 2018 poz.994,1000, 1349, 1432) art.212 ustawy z dnia 27.08 2009 r. roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz.2077, z 2018r. poz.62,1000, 1366, 1669, 1693) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 355 000,00 zł. 1. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 271 653,28 zł 1) dochody bieżące w kwocie 271 653,28 zł
a) wpływy z podatku od nieruchomości 271 653,28 zł.


1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 73 541,12 zł 1) dochody bieżące w kwocie 73 541,12 zł
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit .a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 73 541,12 zł.


1. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 9 805,60 zł 1) dochody bieżące w kwocie 9 805,60 zł
a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 805,60 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 246 300,00 zł. 1. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 800,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 24 800,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24 400,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9 400,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 000,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 400,00 zł.


1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 57 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 57 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 34 500,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19 000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 500,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 000,00 zł.


2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 38 700,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 38 700,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31 700,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24 600,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 100,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 000,00 zł.


3. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 34 900,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 34 900,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 900,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 450,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 21 450,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 000,00 zł.


4. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 6 800,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 800,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 800,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 800,00 zł.5. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 7 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 7 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 000,00 zł.6. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 13 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 13 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13 500,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 500,00 zł.7. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 7 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 7 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 000,00 zł.8. Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 17 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 17 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17 500,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17 500,00 zł.1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 8 600,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 8 600,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8 600,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8 600,00 zł.1. Rozdział 90095 pozostała działalność w kwocie 30 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 000,00 zł.§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 601 300,00 zł. 1. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 000,00 zł.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 340 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 340 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 340 500,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 339 000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 500,00 zł.2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 78 800,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 78 800,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 78 800,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 74 300,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 500,00 zł.3. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 80 600,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 80 600,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 80 600,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 75 720,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 880,00 zł.4. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 13 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 13 000,00 zł
a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 13 000,00 zł
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 13 000,00 zł.


5. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 7 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 7 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 000,00 zł.6. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 14 100,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 14 100,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14 100,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12 800,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 300,00 zł.7. Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 33 300,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 33 300,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33 300,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 33 300,00 zł.1. Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 30 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 000,00 zł.§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr II.16.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf (111,11KB)