Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.2.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-11-2018

Zarządzenie Nr 0050.2.2018

Burmistrza Ujazdu z dnia 20-11-2018

w sprawie określenia zakresu zadań i odpowiedzialności oraz upoważnień Zastępcy Burmistrza Ujazdu

 

Na podstawie 33 ust. 4, art. 39 ust. 2 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. #) ) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (.Dz. U. z 2018r, poz. 1260), zarządzam co następuje:

§ 1. Zakres zadań i odpowiedzialności Zastępcy Burmistrza Ujazdu Katarzyny Tomczyk obejmuje:
1) pełnienie funkcji Kierownika referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych.
2) nadzór i koordynację działań podejmowanych w celu realizacji zadań Gminy Ujazd w zakresie:
a) procesów inwestycyjnych oraz prac remontowych w obrębie obiektów i infrastruktury technicznej,

b) zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i architektury,

c) geodezji i gospodarki nieruchomościami,

d) ochrony środowiska, gospodarki wodnej, rolnictwa i leśnictwa,

e) infrastruktury technicznej w dziedzinie:
- zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków i wód opadowych,

- zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i paliwa gazowe,

- oświetlenia miejsc publicznych,

- utrzymania porządku, czystości i gospodarki odpadami,f) budowy i modernizacji oraz zarządzania drogami gminnymi,

g) zarządzania gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,

h) komunalnego budownictwa mieszkaniowego,

i) przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielnie zamówień publicznych;

j) podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem prze Gminę zewnętrznych środków finansowych,


3) odpowiedzialność za:
a) wykonywanie określonych w Regulaminie Organizacyjnym zadań wskazanych komórek organizacyjnych Urzędu stanowiących zaplecze kadrowe i dokumentacyjne podejmowanych przez niego działań, zgodnie z obowiązującym aktualnie schematem struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Ujeździe,

b) realizacje zadań określonych w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe,

c) sprawowanie nadzoru i kontroli zarządczej działania referatu: Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych i Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe

d) zapewnienie współpracy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz gminnych jednostek organizacyjnych w celu prawidłowego wykonywania zadań Gminy.


§ 2. Upoważniam Zastępcę Burmistrza Ujazdu Katarzynę Tomczyk do:
1) wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej objętych zadaniami gminy w tym między innymi w sprawach:
a) procesów inwestycyjnych oraz prac remontowych w obrębie obiektów i infrastruktury technicznej,

b) zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i architektury,

c) geodezji i gospodarki nieruchomościami,

d) ochrony środowiska, gospodarki wodnej, rolnictwa i leśnictwa,

e) infrastruktury technicznej w dziedzinie:
- zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków i wód opadowych,

- zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i paliwa gazowe,

- oświetlenia miejsc publicznych,

- utrzymania porządku, czystości i gospodarki odpadami,f) budowy i modernizacji oraz zarządzania drogami gminnymi,

g) zarządzania gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,

h) komunalnego budownictwa mieszkaniowego,

i) przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielnie zamówień publicznych;


2) wykonywania – w czasie nieobecności Burmistrza Ujazdu wszelkich zadań i obowiązków Burmistrza Ujazdu wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ujeździe, z wyłączeniem zatrudniania, zwalniania, ustalania wynagrodzenia, udzielania nagród pieniężnych oraz wymierzania kar dyscyplinarnych;
3) składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Ujazd w zakresie wszelkich spraw z udziałem Gminy Ujazd w tym między innymi związanych z zarządem mieniem komunalnym oraz oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań po stronie gminy lub dotyczących wierzytelności gminy o wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych:
a) 500.000 euro według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ich złożenia, bez podatku od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem lit. b,

b) 1 000.000 euro według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ich złożenia, bez podatku od towarów i usług (VAT) – w czasie nieobecności Burmistrza Ujazdu;


§ 3. Przy wykonywaniu zadań Zastępca Burmistrza działa w granicach określonych niniejszym zarządzeniem oraz odrębnymi pełnomocnictwami.
§ 4. Za prawidłową realizację zadań Zastępca Burmistrza odpowiada bezpośrednio przed Burmistrzem.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2018r. i podlega publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Ujeździe w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom