Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-12-2018

Zarządzenie Nr 0050.13.2018

Burmistrza Ujazdu z dnia 10-12-2018

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2018 r. poz.994, 1000, 1349, 1432 ), art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z 2018 r. poz. 62,1000, 1366,1669,1693) Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 236 004,56 zł 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 220 810,56 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 220 810,56 zł
a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo – gminnych) w kwocie 220 810,56 zł
Przebudowa dróg gminnych ul. Irlandzkiej i części ul. Francuskiej w SAG Olszowa ”;


1. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 663,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 663,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 663,00 zł


2. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 10 715,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 10 715,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 715,00 zł


3. Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 3 816,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 3 816,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 816,00 zł


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 275 803,81 zł 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 220 810,56 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 220 810,56 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 220 810,56 zł
Przebudowa dróg gminnych ul. Irlandzkiej i części ul. Francuskiej w SAG Olszowa ”;
- budżet państwa w kwocie - 220 810,56 zł


1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 4 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 500,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 500,00 zł


1. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 663,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 663,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 663,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 663,00 zł2. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 10 715,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 715,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 715,00 zł


3. Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 3 816,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 816,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 816,00 zł


4. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie 2 800,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 800,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 800,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 700,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 100,00 zł5. w kwocie 2 300,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1) wydatki bieżące w kwocie 2 300,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 300,00 zł


6. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 2 900,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 900,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 500,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 500,00 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 400,00 zł


1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 23 999,25 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 23 999,25 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23 999,25 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 199,25 zł
budżet państwa – 2 022,22 zł środki unijne – 18 177,03 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 800,00 zł
budżet gminy – 3 800,00 zł


1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze w kwocie 3 300,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 300,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 300,00 zł


§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 39 799,25 zł 1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 4 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 500,00 zł


1. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie 8 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 8 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 750,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 220,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 530,00 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 250,00 zł


1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 23 999,25 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 23 999,25 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20 999,25 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 999,25 zł
budżet gminy – 3 800,00 zł budżet państwa – 1 721,88 zł środki unijne – 15 477,37 zł


b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł
budżet państwa – 300,34 zł środki unijne – 2 699,66 zł

1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze w kwocie 3 300,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 300,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 300,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 300,00 zł§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.