Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.14.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-12-2018

Zarządzenie Nr 0050.14.2018

Burmistrza Ujazdu z dnia 10-12-2018

w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje

§ 1. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 236 004,56 zł Dział 600 Transport i łączność w kwocie 220 810,56 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 220 810,56 zł § 6330. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo – gminnych) w kwocie 220 810,56 zł Przebudowa dróg gminnych ul. Irlandzkiej i części ul. Francuskiej w SAG Olszowa” ”;
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 15 194,00 zł Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 663,00 zł
§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 663,00 zł Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 10 715,00 zł § 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 715,00 zł Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 3 816,00 zł § 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 816,00 zł § 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 275 803,81 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 220 810,56 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 220 810,56 zł § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 220 810,56 zł Przebudowa dróg gminnych ul. Irlandzkiej i części ul. Francuskiej w SAG Olszowa ”;
- budżet państwa w kwocie - 220 810,56 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4 500,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 4 500,00 zł

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 500,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 23 194,00 zł Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 663,00 zł § 4130. Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 663,00 zł Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 10 715,00 zł § 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 10 715,00 zł Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 3 816,00 zł § 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 3 816,00 zł Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie 2 800,00 zł § 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 700,00 zł § 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł § 4510. w kwocie 2 300,00 zł
Opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 2 300,00 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 2 900,00 zł § 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł § 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 23 999,25 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 23 999,25 zł § 4177. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 177,03 zł § 4179. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 022,22 zł § 4279. Zakup usług remontowych w kwocie 3 800,00 zł Dział 855 Rodzina w kwocie 3 300,00 zł Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze w kwocie 3 300,00 zł § 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 3 300,00 zł § 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 39 799,25 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4 500,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 4 500,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł § 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 8 000,00 zł Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie 8 000,00 zł § 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 220,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 283,00 zł § 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 247,00 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 23 999,25 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 23 999,25 zł § 3027. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 699,66 zł § 3029. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 300,34 zł § 4277. Zakup usług remontowych w kwocie 8 998,86 zł § 4279. Zakup usług remontowych w kwocie 1 001,14 zł § 4409. w kwocie 3 800,00 zł
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
§ 4417. Podróże służbowe krajowe w kwocie 2 699,66 zł § 4419. Podróże służbowe krajowe w kwocie 300,34 zł § 4447. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 778,85 zł § 4449. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 420,40 zł Dział 855 Rodzina w kwocie 3 300,00 zł Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze w kwocie 3 300,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 300,00 zł § 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 31 350,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność na kwotę 22 000,00 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 9 000,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 13 000,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 13 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 1 000,00 zł § 4260. w kwocie 350,00 zł
Zakup energii w kwocie 1 000,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 350,00 zł Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł § 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 8 000,00 zł Rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 8 000,00 zł § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 000,00 zł Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Grzeboszowicach” ”;
§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 31 350,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność na kwotę 22 000,00 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 9 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 13 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 1 000,00 zł § 4300. w kwocie 350,00 zł
Zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 350,00 zł Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 8 000,00 zł Rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 8 000,00 zł § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 000,00 zł Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Ujeździe przy ul. Gliwickiej ”;
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom