Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-12-2018

Zarządzenie Nr 0050.15.2018

Burmistrza Ujazdu z dnia 20-12-2018

w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 11 219,00 zł. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 5 967,00 zł. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 967,00 zł § 2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 967,00 zł. Dział 855 Rodzina w kwocie 5 252,00 zł. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 5 252,00 zł § 2690. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 5 252,00 zł. Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 ”;
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 3 520 696,65 zł Dział 600 Transport i łączność w kwocie 3 154 613,23 zł. Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 3 154 613,23 zł § 6290. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 154 613,23 zł. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 166 083,42 zł. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu w kwocie 166 083,42 zł § 6290. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 166 083,42 zł Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 100 000,00 zł. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 100 000,00 zł § 0970. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 100 000,00 zł. Dział 855 Rodzina w kwocie 100 000,00 zł. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze w kwocie 100 000,00 zł § 2060. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 100 000,00 zł § 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 3 577 024,65 zł. Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 3 154 613,23 zł. Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 3 154 613,23 zł § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 154 613,23 zł Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe ”;
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 167 583,42 zł. Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu w kwocie 166 083,42 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 166 083,42 zł Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe i poddasza budynku Domu Kultury w Ujeździe celem adaptacji na działalność społeczno-kulturalną i rekreacyjną ”;
Gminny Zarząd Oświaty Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł § 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 300,00 zł § 4260. Zakup energii w kwocie 700,00 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo - Budżetowy Dział 757 Obsługa długu publicznego w kwocie 100 000,00 zł. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł § 8110. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 100 000,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 36 700,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 18 700,00 zł PSP - Jaryszów § 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł § 4260. Zakup energii w kwocie 4 000,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł § 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł PSP - Olszowa § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 300,00 zł § 4260. Zakup energii w kwocie 3 000,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 1 800,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 6 000,00 zł PSP - Jaryszów § 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł § 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł § 4700. w kwocie 100,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej PSP - Olszowa
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł § 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 000,00 zł PP- Ujazd Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 1 500,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 10 500,00 zł PSP – Ujazd § 4260. Zakup energii w kwocie 5 500,00 zł PSP - Olszowa § 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 300,00 zł PSP - Jaryszów § 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 500,00 zł PP- Ujazd § 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 200,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 2 480,00 zł. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 2 480,00 zł § 2360. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 480,00 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 4 900,00 zł PSP - Olszowa Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 400,00 zł § 4440. w kwocie 4 500,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 400,00 zł Gminny Zarząd Oświaty Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
§ 3260. Inne formy pomocy uczniom w kwocie 4 500,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 855 Rodzina w kwocie 110 748,00 zł. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze w kwocie 100 000,00 zł § 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 100 000,00 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 6 000,00 zł § 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 4 748,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 748,00 zł § 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 67 547,00 zł. Gminny Zarząd Oświaty Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 500,00 zł Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 47 567,00 zł. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 23 200,00 zł PSP – Ujazd § 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 800,00 zł PSP - Jaryszów § 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł § 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł PSP - Olszowa § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 000,00 zł Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 11 000,00 zł PSP - Jaryszów § 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł § 4260. Zakup energii w kwocie 200,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł § 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł PSP - Olszowa § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł § 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 300,00 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo - Budżetowy Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 5 967,00 zł § 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 5 967,00 zł PP- Ujazd Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 2 700,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł § 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 200,00 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 4 700,00 zł PSP – Ujazd § 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 700,00 zł PSP - Jaryszów § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 12 480,00 zł. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 12 480,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,00 zł § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 480,00 zł Dział 855 Rodzina w kwocie 6 000,00 zł. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 6 000,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł § 5. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 136 116,90 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 100 000,00 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 100 000,00 zł § 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno- Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 27 300,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 24 500,00 zł § 4260. Zakup energii w kwocie 7 000,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 14 000,00 zł § 4420. Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 500,00 zł § 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 2 800,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 800,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 3 100,00 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 3 100,00 zł § 4279. Zakup usług remontowych w kwocie 3 100,00 zł Dział 855 Rodzina w kwocie 5 302,00 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 5 252,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 252,00 zł Zadania własne Gminny Zarząd Oświaty Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 50,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 414,90 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 414,90 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 414,90 zł Fundusz sołecki – Stary Ujazd § 6. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 136 116,90 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 100 000,00 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 100 000,00 zł § 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno- Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 27 300,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 24 500,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 500,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 2 800,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 800,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 3 100,00 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 3 100,00 zł § 4219. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 100,00 zł Dział 855 Rodzina w kwocie 5 302,00 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 5 252,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 252,00 zł Dofinansowanie zadań własnych Gminny Zarząd Oświaty Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 50,00 zł § 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 414,90 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 414,90 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 414,90 zł Fundusz sołecki – Stary Ujazd § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom