Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-01-2019

Zarządzenie Nr 0050.19.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 10-01-2019

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd na lata 2019-2021.
§ 2. Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd na lata 2019-2021 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom


Załącznik do zarządzenia nr 0050.19.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 10 stycznia 2019 roku


PLAN

WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY UJAZD

NA LATA 2019-2021

1. Gmina Ujazd nabywa do zasobu nieruchomości szczególnie niezbędne do realizacji inwestycji publicznych należących do zadań własnych gminy. Nabywanie nieruchomości będzie następowało na podstawie:
Nabywanie nieruchomości 1) umów notarialnych - nabycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego,
2) decyzji Starosty Strzeleckiego lub Wojewody Opolskiego wydawanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1474) - nabycie prawa własności nieruchomości przeznaczonej pod budowę̨ drogi publicznej,
3) decyzji Wojewody Opolskiego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) - nabycie prawa własności nieruchomości ) - stwierdzających nabycie z mocy prawa gruntów zajętych pod drogi publiczne gminne na dzień́ 31.12.1998r.,
4) decyzji Wojewody Opolskiego wydawanych na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz.191 ze zm.) - stwierdzających nabycie z mocy prawa prawa własności (komunalizacja),
5) decyzji Burmistrza Ujazdu zatwierdzających podział nieruchomości na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348) - nabycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej w planach miejscowych pod drogę̨ publiczną,
6) postanowień sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub stwierdzeniu zasiedzenia,
7) innych czynności prawnych jak np. pierwokup. Poniżej są określone nieruchomości do których prowadzone są czynności zmierzające do ich nabycia w 2019-2021 roku. Nie jest to jednak zamknięty katalog, ponieważ mogą wystąpić okoliczności powodujące konieczność nabycia działki z uwagi na realizowane przez gminę zadania. Planowane nabycia nieruchomości

LP Położenie Własność Nr działki [ha] Określenie celu nabycia
1 Stary Ujazd KOWR 348 0,0131 pod rewitalizację stawu
2 Stary Ujazd KOWR 354 0,0136 pod rewitalizację stawu
3 Stary Ujazd KOWR 355 0,0147 pod rewitalizację stawu
4 Stary Ujazd KOWR 376 0,0069 pod inwestycje
5 Ujazd KOWR 2223/12 0,0802 pod inwestycje
6 Ujazd KOWR 2391/19 0,1937 pod inwestycje
7 Olszowa osoba fizyczna 278/12 37,8100 pod plac zabaw
8 Stary Ujazd osoba fizyczna 349 0,1070 pod rewitalizację stawu

2. Zgodnie z uchwałą Nr III.19.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20.12.2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 roku w dziale 700 -gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano środki w kwocie 336 000,00 zł, które posłużą do sfinansowania:
Poziom wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu. - zakupu usług remontowych,

- opracowań geodezyjnych, podziałów i rozgraniczeń,

- wykonania ekspertyz, analiz i opinii,

- opłat notarialnych,

- podatku od nieruchomości,

- kar, odszkodowań i grzywny wypłaconych na rzecz osób fizycznych , prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,

- wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,

- dotacji celowych. Przewiduje się̨, że w latach 2020 i 2021 wydatki w tym rozdziale będą̨ kształtowały się̨ na porównywalnym poziomie. Wydatki związane z udostępnianiem nieruchomości oddanych w trwały zarząd realizowane są przez jednostki, na rzecz których ustanowiono trwały zarząd. Środki na realizację wydatków przez te jednostki zostały również̇ zabezpieczone w budżecie miasta.


3. W 2018 r. wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy Ujazd wynosiły: 1.877,94 zł. Przewiduje się̨, że powierzchnia gruntów gminnych, które stanowią̨ przedmiot użytkowania wieczystego ulegnie zmniejszeniu na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1716 ze zm.). Szacuje się̨, że w przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w 2019 roku dochody gminy w latach 2020 i 2021 z tytułu przedmiotowej opłaty będą̨ pomniejszone. Przewiduje się, że w 2019 roku dochody z tytułu oddania nieruchomości Gminy w trwały zarząd będą się kształtowały na tym samym poziomie co w 2018 roku. Kwota ta w całości pochodzić będzie z wpłaty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe, któremu oddano w trwały zarząd nieruchomości. Nieruchomości zabudowane obiektami oświaty oddane zostały w trwały zarząd poszczególnym jednostkom oświaty i są zwolnieni z opłat.
Wpływy osiągnięte z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości.
4. Planuje się̨ przeprowadzenie analizy zasadności przystąpienia do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Jeżeli w wyniku analizy zostanie stwierdzone, że nie nastąpił wzrost wartości nieruchomości lub wzrost ten jest tak nieznaczny, że koszt szacowania nieruchomości przewyższy dochody możliwe do osiągniecia przez gminę̨, to nie przystąpi się̨ do aktualizacji opłaty. Nie planuje się aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu z uwagi na to, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej i funkcjonuje jako jednostka budżetowa.
Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości.
1. Zbywanie nieruchomości gminnych odbywa się zgodnie z przeznaczeniem określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W okresie objętym niniejszym planem przewiduje się̨ zbycie nieruchomości należących do zasobu, które nie są̨ planowane do zagospodarowania przez Gminę̨ na cele zadań́ własnych. Nieruchomości sprzedawane będą̨ zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o gospodarce nieruchomościami w drodze przetargu. W uzasadnionych przypadkach sprzedaż̇ może odbyć́ się̨ w drodze bezprzetargowej. Przewiduje się zbycie niżej podanych nieruchomości w 2019 roku i latach następnych: Planowane zbycie nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości

LP Położenie Nr działki Powierzchnia [ha] Przeznaczenie
1 Ujazd 365/6 0,9700 teren pod działalność produkcyjną i usługową
2 Ujazd 365/3 0,5000 teren pod działalność produkcyjną i usługową
3 Ujazd 387/2 0,1284 teren pod zabudowę mieszkaniową
4 Ujazd 496/2 0,0560 teren pod zabudowę mieszkaniową
5 Ujazd 627/1 0,0044 teren pod zabudowę mieszkaniową
6 Ujazd 2353 0,1395 teren pod zabudowę mieszkaniowo-usługową
7 Ujazd 2356 0,1761 teren pod zabudowę mieszkaniowo-usługową
8 Ujazd 2372 0,1108 teren pod zabudowę mieszkaniową
9 Ujazd 2246/6 0,1092 teren pod zabudowę mieszkaniową
10 Ujazd 2371/1 0,0416 teren pod zabudowę mieszkaniową
11 Ujazd 2371/3 0,0397 teren pod zabudowę mieszkaniową
12 Ujazd 2220/1 0,0984 teren pod zabudowę mieszkaniową
13 Ujazd 2221/1 0,1182 teren pod zabudowę mieszkaniową
14 Ujazd 2218/1 0,1096 teren pod zabudowę mieszkaniową
15 Nogowczyce 186 0,0158 teren pod zabudowę mieszkaniową
16 Nogowczyce 343/2 0,1514 teren trwałych użytków zielonych
17 Nogowczyce 344/2 0,0140 teren trwałych użytków zielonych
18 Klucz 484/1 0,0250 teren gruntów rolnych
19 Klucz 484/2 0,0250 teren gruntów rolnych
20 Jaryszów 474/2 0,0580 teren gruntów rolnych
21 Zimna Wódka 1000 0,0840 teren użytków rolnych
22 Zimna Wódka 584 0,3500 teren pod zabudowę mieszkaniową
23 Zimna Wódka 336/2 5,1866 teren użytków rolnych, łąk i pastwisk
24 Niezdrowice 471/1 0,1560 teren pod zabudowę mieszkaniową
25 Niezdrowice 522 0,4380 teren pod zabudowę mieszkaniową

2 W drodze bezprzetargowej Gmina będzie sprzedawać lokale mieszkalne na rzecz najemców, którzy złożą wnioski o ich wykup.

2. Gmina realizować będzie wnioski oraz wydawać zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1716 ze zm.). Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:
Użytkowanie wieczyste - opłata 1% pod zabudowę mieszkaniową: 3,2453 ha

- opłata 3% pod usługi: 1,8668 ha


3. Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe zostały oddane w drodze decyzji w trwały zarząd nieruchomości do korzystania z tych nieruchomości w celu prowadzenia działalności zgodnie z statutem. Nieruchomości zabudowane obiektami oświaty oddane zostały w trwały zarząd poszczególnym jednostkom oświaty. Nie planuje w latach 2019-2021 wygaszenia którejkolwiek z decyzji.
Trwały zarząd
4. Nieruchomości, które są obecnie wydzierżawione, wynajmowane czy użyczane w dalszym ciągu będą̨ przedmiotem dzierżawy, najmu, użyczenia lub oddania w administrowanie. Na dzień 01.01.2019 r. przedmiotem dzierżawy są grunty zasobu o powierzchni 5,6936 ha, najmu o powierzchni 0,0060 ha, użyczenia o powierzchni 10,6590 ha, oddania w administrowanie o powierzchni 1,7898 ha. Założono, że w 2019 roku czynsz z tytułu dzierżawy i najmu gruntów i lokali może się zmienić w związku z waloryzacją. Zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.201.2017 Burmistrza Ujazdu z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Ujazd, kwoty czynszu dzierżawnego podlegają waloryzacji raz w roku według średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany w Monitorze Polskim. Dodatkowo, w przypadku zainteresowania dzierżawą̨, najmem innych gruntów gminnych istnieje możliwość zawarcia kolejnych umów.
Dzierżawa, najem, użyczenie, oddanie w administrowanie
5. Obecnie nie prowadzi się̨ żadnych czynności zmierzających do przekazania nieruchomości zasobu w drodze darowizny. Nie wyklucza się̨ jednak podjęcia takich działań́ w przypadkach uzasadnionych przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Opracowany plan został przygotowany na okres 3 lat.
Darowizna