Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-01-2020

Zarządzenie Nr 0050.22.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 29-01-2020

w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ujazd, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane

Na podstawie § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. 2019, poz. 136)

§ 1. 1. Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolu,dla których organem prowadzącym jest gmina Ujazd, zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, przeznacza się w roku budżetowym 2019 - kwotę 35 225,00 zł. 2. Ze środków, o których mowa w ust. 1 dofinansowuje się:
1) udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
2) udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelniei placówki doskonalenia nauczycieli;
3) wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, i biblioteki pedagogiczne.

3. W ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowaw ust. 2, mogą być pokryte w części lub w całości:
1) koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli i specjalistów organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli;
2) koszty wynagrodzenia osób prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, niebędących pracownikami publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, publicznej biblioteki pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, która tę formę organizuje;
3) koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

4. W ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowaw ust. 2 mogą być pokryte w części lub w całości:
1) opłaty za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie;
2) opłaty za kursy kwalifikacyjne prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola;
3) opłaty za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 2 pkt 1, dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola;
4) opłaty za staże zagraniczne organizowane w ramach współpracy międzynarodowejw zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola;
5) koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 2, w tym w stażach zagranicznych, o których mowa w pkt 4, skierowanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola.

§ 2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, na rok 2019, o których mowa w § 1 ust. 4,w wysokości do 80% obowiązującej opłaty semestralnej, jednak nie więcej niż 1.500,00 zł za jeden semestr.
1. Szkolenia, seminaria i konferencje szkoleniowe dla rad pedagogicznych, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych mogą być finansowane w całości ze środków finansowych naliczonych w ramach odpisu.

§ 3. Ustala się następujący rozdział środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w kwocie 35 225,00 zł: 1) Publiczna szkoła Podstawowa w Ujeździe - 15 865,00 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaryszowie - 9 200,00 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszowej - 6 160,00 4) Publiczne Przedszkole w Ujeździe – 4 000,00 § 4. 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowaw § 3, przeznacza się, w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola na:
1) preferowane specjalności:
a) geografia

b) wychowanie do życia w rodzinie,


2) organizację innych form doskonalenia nauczycieli, z uwzględnieniem następujących priorytetów z zakresu:
a) prawa oświatowego,

b) rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli,

c) bezpiecznego i odpowiedniego korzystania z zasobów dostępnych w sieci,

d) rozwijania kompetencji kluczowych uczniów,

e) relacji rówieśniczych,

f) kształtowania pracy zespołowej nauczycieli,

g) kształtowania zespołowych kompetencji uczniów,

h) pracy z uczniem mającym trudności w nauce,

i) pierwszej pomocy medycznej,


3) inne, niewymienione w szkolnych planach doskonalenia, a wynikające z potrzeb szkółi przedszkola oraz priorytetów lokalnej polityki edukacyjnej.

§ 5. 1. Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli przysługuje nauczycielom pełnozatrudnionym i niepełnozatrudnionym, jeżeli szkoła/przedszkole, w której starają się o dofinansowanie jest ich głównym miejscem pracy, a wymiar zatrudnienia wynosi co najmniej ½ etatu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po akceptacji organu prowadzącego, dyrektor może wydać zgodę na dofinansowanie nauczycielom zatrudnionym w wymiarze mniejszym niż ½ etatu.
2. Wnioski o dofinansowanie opłat za kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli:
a) nauczyciele składają w szkołach i przedszkolu, w których są zatrudnieni, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,

b) dyrektorzy składają w Gminnym Zarządzie Oświaty w Ujeździe, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.


3. Decyzję o przyznaniu dofinansowania dla nauczyciela podejmuje dyrektor szkoły lub przedszkola, a dla dyrektora Burmistrz Ujazdu.
4. Podział środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wysokości kwoty nie podlegają roszczeniom ze strony nauczycieli (dyrektorów).

§ 6. 1. Dofinansowanie do czesnego w przypadku studiów trwających dwa i więcej semestrów przyznawane jest dwa razy w roku, najpóźniej miesiąc po upływie semestru, którego dotyczył wniosek o dofinansowanie.
2. Pokrycie kosztów lub ich zwrot z tytułu udziału w szkoleniach, konferencjach, seminariach może nastąpić przed lub tuż po uczestniczeniu w danej formie doskonalenia zawodowego.
3. Studiujący nauczyciel (dyrektor) w przypadku, kiedy kontynuuje naukę jednocześnie na dwóch kierunkach, może ubiegać sie o jedno dofinansowanie w semestrze.

§ 7. 1. Podstawą wypłaty dofinansowania jest rachunek, faktura, dowód opłaty poniesionej z tytułu podjęcia doskonalenia zawodowego.
2. Po zakończeniu danego etapu kształcenia nauczyciel (dyrektor) przedkłada do wglądu oryginał dokumentu, na podstawie którego można jednoznacznie stwierdzić jego ukończenie oraz kopię dowodu opłaty poniesionej z tego tytułu.
3. Przerwanie przez nauczyciela (dyrektora) toku określonej formy dokształcania lub doskonalenia powoduje konieczność zwrotu kwoty dofinansowania.

§ 8. 1. Do dnia 31 marca 2019 r. dyrektorzy szkół i przedszkola, prowadzonych przez gminę Ujazd, sporządzają sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych w roku 2018 na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 złożone przez dyrektora szkoły lub przedszkola ze sposobu wykorzystania środków na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli może zostać zakwestionowane przez organ prowadzący.

§ 9. Ustaleń, o których mowa w § 2, 3, 4 dokonano w porozumieniu z dyrektorami szkółi przedszkola oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieliw Gminie Ujazd.
§ 10. Zobowiązuje się dyrektorów szkół i przedszkola do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszej uchwały.
§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkola.
§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

............................................... ............................................... ………..……………….., dn. ...................... (miejscowość) DYREKTOR
Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.22.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28 stycznia 2019 r. …….………………………………… ……………………………………… (nazwa szkoły)

1. ............................................
2. …………………………… ….……………………………….
1. ............................................
2. …………………………… ….……………………………….

Lp. Forma doskonalenia zawodowego wymagająca dofinansowania ze strony budżetu organu prowadzącego Kwota
1. Organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych  
2. Przygotowanie materiałów szkoleniowychi informacyjnych/koszt zakupów  
3. Organizacja innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych danej szkoły/przedszkola  
4. Organizacja doskonalenia zawodowego  
5. Szkolenie rad pedagogicznych  
6. Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,  
7. Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące  
8. Koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia  
  OGÓŁEM  

 

Ad. 5

 

Tematyka szkolenia Podmiot realizujący szkolenie Liczba nauczycieli biorących udział w szkoleniu Ilość godzin przeznaczonych na szkolenie Koszt szkolenia Uwagi
           
           
           

 

Ad. 6 i 7

 

Nazwisko i imię nauczyciela/stopień awansu Forma i kierunek w jakim dokształca się nauczyciel dofinansowania
     
     

 

……………………………. ……………………………. data pieczęć i podpis dyrektora