Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.23.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-01-2019 w

Zarządzenie Nr 0050.23.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 29-01-2019

w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 ,2500 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 772 577,48 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 20 000,00 zł. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 20 000,00 zł § 0970. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 874,62 zł Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 874,62 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami w kwocie 874,62 zł Dział 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 251 702,86 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 251 702,86 zł § 2057. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 21 688,72 zł § 2059. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 113 535,03 zł § 6257. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 104 825,03 zł § 6259. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 11 654,08 zł Realizacja projektu „Ujazd – gmina przyjazna seniorom”. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 500 000,00 zł. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 500 000,00 zł § 6257. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 500 000,00 zł Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Ujeździe ”;
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 466 000,00 zł. Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 450 000,00 zł . Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 450 000,00 zł § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 450 000,00 zł Budowa drogi gminnej ul. Zapłotnej oraz przebudowa ul. Szkolnej i ul. Wiejskiej ”;
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 16 000,00 zł. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 16 000,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 000,00 zł Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Ujazd ”;
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 240 577,48 zł. Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 16 000,00 zł . Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 16 000,00 zł § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 00,00 zł Przebudowa drogi gminnej ul. Jaryszowskiej w Zimnej Wódce ”;
Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 20 000,00 zł. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 20 000,00 zł
§ 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 874,62 zł Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 874,62 zł § 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 857,13 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17,49 zł Dział 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 253 702,86 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 251 702,86 zł § 4019. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 884,39 zł § 4119. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 047,84 zł § 4129. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 099,76 zł § 4179. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 335,29 zł § 4217. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 688,72 zł § 4219. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 180,16 zł § 4219. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 957,84 zł ( środki gminy) § 4229. Zakup żywności w kwocie 10 272,71 zł § 4279. Zakup usług remontowych w kwocie 333,53 zł § 4289. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 55,59 zł § 4309. Zakup usług pozostałych w kwocie 36 875,37 zł § 4369. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 133,41 zł § 4419. Podróże służbowe i krajowe w kwocie 1 334,12 zł § 4449. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 025,02 zł § 6067. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 104 825,03 zł § 6069. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 654,08 zł Realizacja projektu „Ujazd – gmina przyjazna seniorom”. Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 950 000,00 zł. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 950 000,00 zł § 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 zł § 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 450 000,00 zł Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Ujeździe ”;
§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 35 200,00 zł. Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 20 000,00 zł . Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 20 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 15 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 15 000,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 200,00 zł Rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 200,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł Fundusz sołecki – Stary Ujazd § 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 35 200,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 20 000,00 zł . Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 20 000,00 zł § 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 15 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 15 000,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 200,00 zł Rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 200,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł Fundusz sołecki – Stary Ujazd § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom